برسد به دست كريس رونالدو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دختــر معلولی که بابت به تصویر کشــیدن چهره علی دایی با پاهایــش از او هدیه گرفته بود، حاال چهره کریســتیانو رونالدو را با هنرش به تصویر کشــیده است. صحبت از فاطمه حمامی است. دختری اهل سفیدشــهر کاشان که 85 درصد معلولیت دارد و زمانــی مورد توجه قرار گرفت که چهــره علی دایی را کشــید. او که استعدادی استثنایی در نقاشی کردن با پاهایش دارد، با این نقاشی بسیار زیبا در واقع شعار «معلولیت پایان راه نیست» را تکرار کرد. این بار اما اثر تازه این هنرمند است که نام او را دوباره بر سر زبانها انداخته؛ چهره نقاشی شده کریستیانو رونالدو به دست فاطمه حمامی که او در اینستاگرامش منتشر کرده و جهانی هم شده است. نخستین واکنش را از سایت گل دیدیم که در این رابطه نوشت: «هنرمند با استعداد ایرانی جهان فوتبال را با نقاشی استثنایی که با پاهایش کشیده، تحت تاثیر قرار داده اســت. فاطمه حمامی، عکسی از نقاشی استثناییاش از فوق ستاره رئال مادرید و پرتغال را در اینستاگرامش منتشر کرده. این هنرمند معلول که به شــدت فوتبالی است، پیش از این نقاشــی زیبایی از علی دایی اسطوره فوتبال ایران کشیده بود.» جالب اما همراهی کاربران ایرانی اینســتاگرام اســت که در تالشــند ستاره پرتغالی رئال را متوجه هنر بزرگ این دختر کنند. آنها این کار را با تگ کردن آیدی کاربری صفحه رسمی کریستیانو رونالدو زیر تصویر اینستاگرامی فاطمه حمامی انجام دادهاند تا شاید ترغیبش کنند که سری به صفحه شخصی این دختــر هنرمنــد بزند و ببیند که او چه تصویــر زیبایی را از او نقش کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.