وفاداران مورينيو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نمانیا ماتیچ با انتقال از چلسي به منچستریونایتد چهاردهمین بازیکني نام گرفت که در بیش از یك تیم با مورینیو کار کرده اســت. مورینیو مربیگري را از ســال 2000 که جانشین یوپ هاینکس در بنفیکاي پرتغال شد، آغاز کرد و تا امروز در تیمهاي لیریاي پرتغال، پورتو، چلسي، اینتر، رئال و منچستریونایتد کار کرده اســت. در این سالها بازیکنان بسیاري با او اوج گرفتند اما بازیکناني که در بیش از یك تیم شــاگرد مورینیو بودهاند، 14 نفرند. پیش از نمانیا ماتیچ که گفته بود نميتواند پیشنهاد مورینیو را رد کند و به خاطر او پیراهن چلسي را از تن درآورد، 13 بازیکن دیگر در تیمهاي مختلف شاگرد این مربي بودهاند. ريــكاردو كارواليو؛ این مدافع پرتغالــي از پورتو با مورینیو همراه شد و در چلسي و رئال هم بازیکن او بود. مانيش؛ این ستاره پرتغالي هم کار با مورینیو را از بنفیکا آغاز و در پورتو و چلسي نیز با او همکاري کرد. ديرلي؛ مهاجم برزیلي در لیریا درخشید و مهره اصلي گلزني مورینیو در روزهاي ابتدایي مربیگرياش بود. ســپس به اصرار ژوزه به پورتو آمد و جام لیگ قهرمانان اروپا را باالي سر برد. نونو والنته؛ این مدافع چپپاي پرتغالي هم دقیقا مثل دیرلي با مورینیو همکاري کرد. پائولو فريرا؛ او هم پرتغالي بود و زیر نظر مورینیو چهره شد. فریرا پس از نشان دادن توانایي خود در پورتو در سال 2004 به همراه سیل بازیکناني که با مورینیو به لندن آمدند، به چلسي پیوست و 9 سال بعد در استمفوردبریج از فوتبال خداحافظي کرد. هرنان كرسپو؛ مهاجم گلــزن آرژانتینيها در چلسي و اینتر براي مورینیو بازي کرد. هنريكــه هيالريو؛ دروازهبان ذخیره پیتــر چك در پورتو و چلسي با مورینیو بود اما آنقدر خوب نبود که این مربي پرتغالي او را به تیمهاي بعدياش هم دعوت کند. مايكل اسين؛ ستاره بيچون و چراي غنایي یکي از بهترین همکاران مورینیو بود که در چلسي و رئال خوش درخشید. ســاموئل اتوئو؛ جابهجایي مهاجم کامروني با زالتان به نفع مورینیو و اینتر شد زیرا با میلیتو، قهرماني لیگ قهرمانان اروپا را بــراي نرآتزوي به ارمغان آوردنــد. آقاي خاص در دوره دوم مربیگرياش در چلسي هم اتوئو را با خود به لندن برد. السانا ديارا؛ در چلسي و مادرید با مورینیو همکاري کرد اما در رئال بیشتر خودش را نشان داد و یك بار قهرمان اللیگا شد. خوان ماتا؛ مورینیو در چلســي به او اعتماد نداشت اما همین بازیکن در منچستریونایتد یکي از ستارههاي آقاي خاص بود. زالتان ابراهيموويچ؛ یك فصل در اینتر و یك فصل هم در منچســتر؛ زالتان و مورینیو بهترین زوج استاد و شاگرد را در فوتبال اروپا ساختند. روملو لوكاكو؛ به خاطر این بازیکن مهاجم بلژیکي چلسي را فروخت و در این تابســتان به زحمت توانست او را به منچستر ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.