خارجیها آب رفتند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

لیگ برتر فصل گذشته با حضور 41 بازیکن خارجی برگزار شد و فصل پیش از آن، 35 بازیکن خارجی در لیگ برتر حضور داشتند. فصل جدید لیگ برتر اما با حضور 25 بازیکن خارجی آغاز میشــود که حکایت از آمــاری 40 درصدی برای اســتفاده از سهمیه بازیکنان خارجی دارد. هر تیم لیگ برتری میتواند از 4 بازیکن خارجی استفاده کند که یکی از آنها حتما باید آسیایی باشد. با این حال فقط 6 بازیکن آسیایی در لیگ هفدهم حضــور دارند؛ جباروف (ازبکســتان)، علی حمام و ربیع عطایا (لبنان) و جاســم کرار، مروان حســین و بشــار رســن (عراق).از 19 بازیکن غیرآســیایی لیگ هفدهم هم 7 نفر برزیلی هســتند؛ آگوســتو سزار، لوســیانو پریرا و مگنو باتیستا (صنعتنفت)، کایرو رودریگویز و لی اولیویرا (ســپاهان)، فرناندو دخســوس (گســترش فوالد) و لئونــاردو پادوانی (اســتقالل). دیگــر خارجیهای لیگ هــم از این کشورها آمدهاند؛ 3 بازیکن از گرجستان، 2 بازیکن از کرواســی، 2 بازیکن از ارمنستان و بازیکنانی از مالی، صربستان، کامرون، نیجریه و فرانسه هر کدام یك بازیکن. توزیــع ایــن 25 بازیکــن در ترکیــب 16 تیم اما همسان نیســت چرا که پدیده، سایپا، سپیدرود و تراکتورسازی بازیکن خارجی ندارند. غیر از دو سه نفــر از این خارجیها اما بقیــه بیکیفیتاند و این بیکیفیتی وقتی به چشم میآید که بدانیم در سایر لیگهای آســیایی چه تعداد بازیکن خارجی با چه کیفیتی حضور دارند. اکنون در لیگ برتر 12 تیمی کرهجنوبی، بیشــتر تیمها 4 سهمیه خود را برای جذب بازیکن خارجی اســتفاده کردهاند، بــه طوری که از 48 ســهمیه موجود که ســقف استفاده از بازیکن خارجی است، در حــال حاضــر 44 بازیکن در لیگ این کشــور مشــغول به فعالیت هســتند که یکی از آنها خالد شــفیعی اســت. حتی لیگ 10 تیمی استرالیا هم به لحاظ جــذب بازیکنان خارجی به مراتب بهتر از لیگ برتر فوتبال ایران است. در لیگ این کشور 39 بازیکن خارجی حضور دارند؛ یعنی به طور متوسط هر تیــم 4 بازیکن. لیگ 18 تیمــی ژاپن با توجه به اینکه هــر تیم میتواند 6 بازیکن خارجی جذب کند، در فصل جــاری 77 بازیکن خارجی دارد که سرشناسترینشان لوکاس پودولسکی است. البته پنجره نقل و انتقاالت تابستانی فوتبال ایران تا 15 شهریور ماه باز اســت و از آنجا که بیشتر بازیکنان داخلی تیمهای خود را انتخــاب کردهاند، احتماال نــگاه مربیان لیگ برتری به بازیکنان خارجی خیره خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.