ميزبان ناآماده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

این چمن با این ســر و وضع نامطلوب، قرار اســت میزبان بــازي امروز تراکتورســازي و پرســپولیس باشــد. نه که پیشترها چنین چمني ندیده باشیم اما از ورزشگاه یادگار امام(ره) که ماهها در دست بازسازي بود و تیمهاي تبریزي در حســرت آن و چشم انتظارش، انتظار بیشتري داشتیم. امروز امــا بعد از آن همــه انتظار- انتظــاري بيحاصلميبینیم که چمن ورزشــگاه یادگار امام (ره) تبریز چقدر بيکیفیت اســت. در واقع این ورزشــگاه با تصویري که از زمین چمن آن منتشر شــده، شرایط خوبي براي میزباني از تراکتورسازي- پرسپولیس ندارد و براي برگزاري چنین بازي حساسي اصال آماده به نظر نميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.