جوانگرايی دايی در سايپا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســایپا در آخرین بازی فصل قبل با میانگین سنی 5/72سال مقابل ماشینســازی قرار گرفته بود اما در این فصل با حضور علی دایی، از نو با نیروهایی تازهنفس ساخته شــد. غیر از محمد عباسزاده آقای گل فصل قبل لیگ یك، هر ده بازیکن جوان ســایپا سابقه حضور در تیم ملی امید را دارند. ضمن اینکه محمدرضا اخباری، محمدحسین کنعانــیزادگان، مهدی ترابی و دانیال ماهینــی تحت نظر کارلوس کــیروش هم به تیمملی دعوت شــدند. علی دایــی در اولین دیدار این فصل مقابل ســپاهان از هشت بازیکن از این جمع استفاده کرد؛ اخباری 24( ســاله)، علیاری 23( ساله)، دانشگر 23( ساله)، خالدی 29( ســاله)، رضاوند 23( ساله)، مهدیزاده 30( ساله)، شیری 31( ســاله)، عباسزاده 27( ساله)، ترابی 22( ساله)، اسدی 21( ساله) و ســلیمانی 21( ساله) که معدل سنی ‪29 /4‬ سال را به جای گذاشته اســت. یعنی علی دایی در اولین قدم، ســایپا را 2/6 ســال جوانتر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.