وداع پانيونيوس با اروپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احسان حاجي صفي و مسعود شجاعي هفته گذشته پانيونيوس را در بازي مرحله سوم مقدماتي ليگ اروپا كه در سرزمين اشغالی برگزار شد همراهي نكردند اما پنجشنبه شب بر خالف تصور اهالی فوتبال در ايران مقابل نماينده رژيم اشغالگر قدس در يورو ليگ به ميدان رفتند كه واكنشهای گسترده و متعددی داشت.

پانيونيوس در بازي رفت با نتيجه يك بر صفر شكســت خورد اما در بازي برگشت كه از امتياز ميزباني بهره ميبرد. احسان حاجي صفي و مسعود شــجاعي با فشار باشــگاه كه پيروزی و صعود را می خواســت، ناچار به بازی شــدند تا هم تابع قرارداد باشند و هم از محروميت احتمالی بگريزند. با اين وجود حاجيصفي و شــجاعي در اقدامي جالب توجه مچبند ايران را بر دست بستند تا تعهد خود به كشور ايران را هم نشان دهند. پيش از اين مهرداد ميناوند در سال 2000 با پيراهن اشتروم گراتس مقابــل هاپوئل بازي كرده بود و حاال هم حاجي صفي و شــجاعي بنا به قرارداد حرفهای كه به باشگاه پانيونيوس داشتند مجبور شــدند مقابل تيم رژيم اشغالگر وارد زمين شوند و براي تيم يوناني بازي كنند. حاجي صفي در سمت چپ خط دفاع قرار گرفت و شجاعي هم در قامت يك بازيســاز به ميدان رفت. اين دو جزو بازيكنان كليدي پانيونيوس محسوب ميشدند كه ســرمربي اين تيم اميد به درخشــش آنها داشت. حاجيصفي و شجاعي بازي قابل قبولي به نمايش گذاشتند اما پانيونيوس نتيجهاي شبيه بازي رفت به دست آورد و با يك گل شكست خورد. پانيونيوس البته موقعيتهايي هم به دست آورد اما بازيكنان اين تيم در زدن ضربه نهايي بي دقت بودند و داور هم خطاي مشــكوك روي شجاعي در دقيقه 14 را پنالتي اعالم نكرد تا پانيونيوس از رســيدن به گل محروم شود. حمالت پانيونيوس در نيمه دوم شدت بيشتري گرفت اما گل بخودي كوربوس در دقيقه 79 اميدهاي اين تيم يوناني را نقش بر آب كرد. پانيونيوس بعد از اين گل بايد 3 گل به ثمر ميرساند تا به مرحله بعد صعود كند. اتفاقي كه با توجه به دفاع كم اشتباه حريف بعيد بود و دور از انتظار. در نهايت هم پانيونيوس در روزي كه حاجي صفي و شجاعي را 90 دقيقه در اختيار داشت موفق به كسب مجوز بازي در ليگ اروپا نشد و با اين مسابقات وداع كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.