طيبي درگير يك ماجراي پيچيده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اتفاقهايي كه در نقل و انتقاالت امسال براي محمد طيبي بازيكن پيشين استقالل خوزستان رخ داد، براي رســانهها و اهالي فوتبال قابل توجه بود. جدايي از اســتقالل خوزســتان، مذاكــره با فوالد خوزســتان، امضاي قرارداد با پارس جنوبي جم، انتقال ناگهاني به تيم القطر و حتي انتشــار تصوير امضاي پيشنهاد اوليه االهلي قطر كه البته كار به امضاي قرارداد رسمي نرسيد.

در شــرايطي كــه محمــد طيبي در تمرينــات القطر حضور يافته و در آســتانه ســفر به همراه اين تيم به اردوي اسلووني است، شــكايت باشــگاه پارس جنوبي جم باعــث مبهم شــدن وضعيت حضــور اين بازيكن در ليگ قطر شده است.

پــارس جنوبــي براي فســخ قرارداد داخلــي با محمد طيبــي، تقاضاي دريافت مبلغي چند صد ميليوني كرده اما مسووالن باشگاه القطر تحت هيچ شرايطي حاضر به هزينه كردن در اين زمينه نشده و گفتهاند كه اين مشــكل بايد بيــن طيبي و پارس جنوبي حل شود.

مذاكــرات محمد طيبي با مســووالن تيمهاي القطر و پارس جنوبي در خصوص برطرف شــدن اين مشــكل ادامــه دارد و چنانچه باشگاه پارس جنوبي و محمد طيبي تا امروز و فردا به تفاهم برسند، حضور اين بازيكن در تيم القطر قطعي خواهد شد. در غير اين صورت پروژه ترانسفر كاپيتان سابق استقالل خوزستان به ليگ ستارگان قطر با شكست مواجه ميشود و نام محمد طيبي در ليست مســافران پروازهاي آتي دوحهتهران قــرار خواهد گرفت تا اين بازيكن در تمرينات پارس جنوبي حضور پيدا كند.

نكته جالب اينكه طيبي حضور فعالي در تمرينهــاي پيش فصــل القطر دارد و همــراه اين تيم در ديــداري تداركاتي نيز شــركت كرده اســت. القطر با نتيجه 2 بر صفر برابر الخريطيات به پيروزي رسيد. فهد خلفــان و ابراهيم جمال گلهاي تيم القطر را در اولين بازي تداركاتي پيشفصل ليگ ستارگان به ثمر رساندند. محمد طيبي نيز در اين بازي حضور داشت و توانست نمايش قابل قبولي به نمايش بگذارد.

در حالي كه ماجراي شــكايت پارس جنوبي از طيبي و القطر همچنان باز اســت و قابــل پيگيري، محمد طيبي سهشــنبه هفتــه آينده براي برپايــي اردوي 20 روزه خارجي همراه القطر راهي كشــور اسلووني ميشود. اتفاقي كه ميتواند شكايت دوباره باشــگاه پارس جنوبي را به همراه داشــته باشــد. هر چند مهدي تارتار مدعي شــده ديگــر به محمــد طيبي نياز نــدارد اما به نظر ميرســد هدف باشگاه پارس جنوبي از پيگيري شكايت عليه طيبي نقره داغ كردن اين بازيكن و البته دريافت چند صد ميليون از انتقال كاپيتان چند هفته قبلش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.