هيرنفين با گوچي مقابل جنوا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيهاي تداركاتي در اروپا، همه ســاله قبل از فصل برگزار ميشود. بر همين اســاس باشــگاه هيرنفين هلند خبر داد كه اين تيم در آخرين ديدار تداركاتي خود قرار اســت يكشــنبه هفته آينده با جنوا در ايتاليا بازي كند. رضــا قوچاننژاد، مهاجم تيم ملي ايران در اين فصل هم براي هيرنفين بازي ميكند. هيرنفين به تازگي از اردوي 4 روزه اتريش برگشــته است. اين تيم در اين اردوي كوتاه مدت يك ديدار تداركاتي مقابل ترابوزان اســپور تركيه داشت كه اين ديدار با نتيجه تساوي بدون گل به پايان رسيد. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني

پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.