كاپيتانيخوشيمنبراياخباري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خروج حامد شيري در دقيقه 82 بازي سايپا مقابل نفت آبادان باعث شد محمدرضا اخباري كه بــه تازگي و بــا پايان خدمت سربازي به سايپا بازگشته، بازوبند كاپيتاني را بر بازو ببندد. اخباري كه ســابقهاي 12 ساله در تيم ســايپا دارد و از رده نوجوانان تا بزرگســاالن پيراهن اين تيم را پوشيده، ابتداي ليگ هفدهم به ســايپا بازگشــت و مقابل نفت آبادان و در شرايطي كه بازوبند را بر بازو داشت، موفق شد يك برد ارزشمند را تجربــه كند. دروازهبان مليپوش ســايپا درباره تجربه كاپيتاني و پيروزي در آخرين دقايق گفت: «بعد از بستن بازوبند گل زديم و خيلي از اين موضوع خوشحالم. كاپيتاني براي من مهم نيست و فقط اميدوارم نتايج خوبي كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.