پرسپولیس شانسی برد؟ جوابتان را نمی دهم!

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مطابق معمول نشســتهاي خبري در تبريــز بعــد از باخت تراكتورســازي در يــك بازي مهم جنجالي شــد. برخي خبرنگاران كه بعضا در قامت يك هوادار به كنفرانس خبري ميروند كاري كردند تا مربي آرام و باشخصيتي مثل برانكو هم عصباني شــود كه البته عصبانيت برانكو اتفاق عجيبــي را رقم نزد. موضوع از اين قرار اســت كه در همان اوايل نشســت خبري بعد از بــازي خبرنگاري از برانكو پرسيد: «به مولفه شانس و اينكه هميشه شايستهها پيروز نيستند اعتقاد داريد؟!» كه ســرمربي سرخپوشــان اين سوال را ناديــده گرفت و به تعريــف و تمجيد از كيفيت بازي و فضاي فوتبالي اين مسابقه پرداخت.

اســتفاده از لفظ «متوجه سوالتان نشدم» توســط ايوانكوويچ سبب شد تا خبرنگار تراكتوري به مترجم برانكو حمله كند و او را مقصــر اين اتفاق بداند! او به اصغر نيك سيرت گفت: «شما ترجمهات را بكن» كه نيك ســيرت در پاسخ گفت كارش سي سال است كه همين است اما برانكو نخواسته به اين سوال پاسخ بدهد. پــس از بحث چند ثانيهاي بين مترجم و خبرنگار، سوال بار ديگر تكرار شد و برانكو اين بار گفت: «فكر كنم منظور شما اين بود كه ما شايســتگي پيروزي نداشتيم و من هم به همين دليل پاســخ سوالتان را نــدادم.» بعد از ايــن گفتوگوها، جدال بين خبرنــگاران آغاز و تا چند لحظه در كنفرانس خبري همهمه عجيبي برپا شد.

البتــه اين پايــان كار نبود. جنجال بعدي بر ســر خطاي منجــر به گل اول پرســپوليس بــود. خبرنــگاران تبريزي حاضر معتقد بودند در آن صحنه توپ به دســت مدافع تراكتور برخورد نكرده بود اما برانكو با قطعي دانستن خطا، سوال را بر سر پنالتي بودن آن صحنه ميدانست. برانكو رو به خبرنگار گفت: «شــما واقعا فكر ميكنيد، خطا نبود؟ من ولي مشكلم اين است كه آيا پنالتي بود يا نبود. خطا قطعي بــود و حتي نظــرم روي پنالتي اســت. من از ديد خودم به بــازي نگاه ميكنم و شما از ديد خودتان. من نديدم كه رفتار بازيكنم مشكلي داشته باشد.»

در پايان نيز شــادي گل منشــا از ســوي يكي از خبرنــگاران «توهين به هواداران تراكتور» قلمداد شد و سرمربي پرســپوليس با رد اين موضوع خواستار رسيدگي به توهين هواداران تيم ميزبان به بازيكنان تيمش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.