حاللي:توقعمازپرسپوليسبيشتربود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اســماعيل حاللي درباره بازي پرسپوليس مقابل تراكتورســازي ميگويد: «ســه امتياز را گرفتيم ولــي به لحاظ فني توقــع من بيش از ايــن بود و به نظــرم پرســپوليس خيلي خوب نبــود. پرســپوليس بازي متوســطي ارائه داد و ضعفهايي داشــت. به نظر ميرســيد اين تيم يك مقدار خسته و در برخي بخشها ناهماهنگ است. شايد هم آب و هواي تبريز رويشان تاثير گذاشــته بود. البته اگر در يك روز متوسط سه امتياز را بگيريد خيلي مهم است.»

حاللي ادامه داد: «به نظرم تراكتورســازي يــك مقدار بــا انگيزهتر و بهتر بــازي كرد و از آنجايــي كه كســي از اين تيم توقع نــدارد اما نمايش خوبــي ارائه داد. شــايد نتيجه عادالنه مساوي بود اما برانكو با يك تعويض خوب باعث شد ســه امتيازي را بگيرد كه در آينده كمكش خواهد كرد.»

اين پيشكســوت پرســپوليس درباره خط حمله ايــن تيم هم ميگويد: «زمــان ميبرد تا منشا و طارمي با هم هماهنگ شوند و نميشود به آنها ايرادي گرفــت. البته با حضور عليپور در اين خط هم رقابت وجود دارد و باعث ميشــود اين بازيكنان به خودشان بيايند.»

حاللي درباره اشــتباه خليلزاده ميگويد: «در سيســتم بازي پرســپوليس مدافعان بايد توپهاي ســالمي به هافبكها برســانند و اگر اين اتفاق نيفتد نتيجهاش همين ميشــود چون پرســپوليس در فاز دفاع پرفشار بازي نميكند و بين مدافعان و هافبكها فاصله وجود دارد. البته مشكل بازيسازي در مدافعان مياني پرسپوليس وجود دارد و بايد اين مشكل را حل كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.