دسوزا آخرين خريد االهلي، فهرست لژيونرها مشخص شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه االهلي عربســتان ســرانجام پنجشــنبه شــب آخريــن خريــد بازيكن خارجياش را انجام داد و لئوناردو دســوزا، مهاجم گلزن پارتيــزان بلگراد را به خدمت گرفت. روزنامه الشــرق االوســط عربستان درباره جزييات قــرارداد اين مهاجم برزيلي نوشت: االهلي براي جذب دسوزا زمان زيادي صرف كــرد و در نهايت موفق شــد با مبلغ 6 ميليــون يورو(تقريبــا 24 ميليارد تومان) او را راضــي كند و قراردادي دو ســاله با او امضا كرد. اين روزنامه ســعودي اين مهاجم 25 ســاله برزيلي را بسيار خطرناك توصيف كرد زيــرا آمار فصل گذشــته او با پارتيزان بلگرد خيرهكننده بود. دســوزا موفق شــد به همــراه تيم صربســتانياش در 34 بازي انجام داده 24 گل بزند تا نشــان دهد بسيار خطرناك اســت. دســوزا قرار است در كنار عمر الســومه(آقاي گل 3 سال گذشته ليگ برتر عربســتان) مقابل پرسپوليس بازي كند و به نظــر زوج خطرناكي در خط حمله اين تيم تشــكيل شده است. با اين خريد االهلي صاحــب شــش بازيكن خارجي شــد اما 4 لژيونــرش را براي ليگ قهرمانان مشــخص كرد. بنا بر اعالم باشــگاه االهلــي 4 لژيونر اين تيم مقابل پرســپوليس عبارتند از عمر السومه (ســوري)، لئوناردو دسوزا (برزيلي)، ايوانيس فتواتزيديــس (يوناني) و كالودمير دهسوزا (برزيلي). االهلي مجبور شد نام سعد عبداالمير(عراقي) و ابوا بوآنا(نيجريهاي) را از ليست آسيايي خارج كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.