برانكو: مصلح بدشانس است كه كاپیتانمان در پستش بازي ميكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نشســت خبــري برانكــو در تبريز كوتــاه بود و بخش عمــدهاي از زمان آن هم به حاشــيهها گذشــت. بــا اين حال جدا از بحثهــاي حاشــيهاي برانكو در شــروع صحبتهايش بعد از بــرد مقابل تراكتورسازي گفت: «از برد تيممان خيلي خوشــحالم. اين مســابقه يك شهرآورد واقعي در فضــاي عالي فوتبالــي بود. به بازيكنانم تبريك ميگويم، به خاطر بردي كه اســتحقاق آن را داشتند. اين مساله از همه چيز براي من مهمتر است.»

ســرمربي درباره تعويضهايش هم توضيح داد: «كمال بازيكن فيكس ماست اما عمل جراحي كــرده و دوره نقاهت را پشــت ســر ميگذارد. رفته رفته كيفيت اين بازيكن بهتر هم خواهد شــد. سيامك نعمتي هم بازيكني اســت كه تجربههايي دارد و طبيعــي اســت بايد به او بيشــتر فرصت دهيم. شايان مصلح اين بدشانسي را دارد كــه كاپيتان ما در پســت او بازي ميكند.»

برانكو درباره كيفيت تيم حريف هم گفت: «تراكتورسازي از بازيكنان جوانش به خوبي استفاده ميكند. بازيكناني چون مهدي كياني، فرزاد حاتمي، محمد نوري و ايرانپوريان هم خوب هستند.»

ايوانكوويچ در پايــان به طارمي هم دلگرمــي داد: «او هنــوز آماده نيســت، درســت هم نيســت انتظار زيــادي از او داشته باشيم اما من از او راضي هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.