کاميابي نيا: مزد زحماتم را گرفتم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هفتمين گل كمال در پرسپوليس گل مهمي براي خودش و تيمش بود. او با اين گل بازگشتش به ميدان را جشن گرفت و از هفته آينده فيكس میشود. كاميابي نيــا در راهــروی خبرنگاران ورزشگاه تبريز گفت: «خوشبختانه كادر پزشــكي تيم خيلي خوب كار كردند و توانســتم زود به مسابقات برگردم. مزد زحماتم را گرفتم و خدا را شكر از اول مسابقات رسيدم. البته هنوز به شرايط آمادگي كامل نرسيدهام.»

كاميابي نيا درباره اتفاقات فرودگاه هم گفت: «واقعا متأســفم اما مطمئنم آنها طرفــدار تراكتورســازي نبودند و خط گرفته بودند. متأســفانه به هادي نوروزي و محمود خوردبين هم توهين كردند اما نيروي انتظامي هيچ واكنشي نشان ندادند حتي آنها را از فرودگاه هم بيرون نكردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.