منشا: مستحق برد بوديم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اوليــن بازي در تركيــب اصلي و اوليــن گل. اين شــروعي رويايی براي منشا در پرســپوليس بود كه نسبت به موفقيتش در پرســپوليس ترديدهايي وجــود داشــت. منشــا بعــد از بازي گفت: «بازي خيلــي خوبي مقابل تيم تراكتورســازي داشــتيم كه مستحق پيروزي هم بوديم. تراكتورســازي در اين ديــدار از حمايت خوب هوادارانش برخــوردار بــود اما در مجمــوع بازي خيلي بهتري انجــام داديم. همچنين تعدادي از هواداران ما در ديدار مقابل تراكتورســازي حضور داشــتند كه به خوبي از تيم حمايــت كردند. با تكرار نتيجه فصــل قبل، اميــدوارم بتوانيم نتيجه خوبي رقم بزنيم.»

منشــا همچنين گفــت: «فصل جديد، فصل بســيار خوبــي براي تيم پرســپوليس است و ما شــانس اصلي قهرماني هســتيم. اميــدوارم در تيم جديــدم هــم بتوانــم مانند بــازي با تراكتورسازي گلهاي خوبي بزنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.