بردن تراکتور برای پرسپوليس عادي شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

زماني بســيار طوالني بردن تراكتورســازي در تبريز براي پرسپوليس سخت شده بود. ضعف فني و البته اتفاقات حاشيهاي باعث ميشد سرخها در اين شهر و مقابل نماينده قدرتمندش يا شكست بخورند يا در بهترين حالت مســاوي كنند اما از زماني كه برانكو كار را در دســت گرفته سرخها در اين شهر هم شرايط خوبي دارند. تيم فصل قبل برانكو موفق شد تراكتورسازي را در تبريز شكست دهد و اين اتفاق در فصل جاري هم رخ داد. بعد از اين برد – حتي اگر جوان شــدن خط دفاعي تراكتورسازي را دليلي بر ضعيف شدن اين تيم بدانيم – پرسپوليسيها مثل برد فصل قبل و طلسم شكني در تبريز ديگر چندان خوشحال نيستند چرا كه به نظر ميرسد شكست تراكتورسازي در خانه تبديل به اتفاقي برنده از زمين بيرون بيايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.