سايت پرسپوليس عليه يحيي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســايت رســمي باشــگاه پرسپوليس مصاحبه يحيي گل محمــدي بعد از بازي را پوشــش داد و بــه طرز ملمــوس و غير مستقيمي از وي انتقاد كرد.

در ابتداي اين مصاحبــه به اين نكته اشاره شده بود كه ســرمربي تراكتورسازي دو گل زيباي كاميابينيا و منشــا را بچگانه خوانده است.

اما عجيبتر جايي بود كه اين سايت به لباس گل محمدي در روز بازي اشــاره كرده و نوشته بود يحيي با لباس آبي روي نيمكت تراكتورسازي نشسته بود!

واقعا پايين آوردن سطح سايت رسمي يك باشگاه به ســطح يك سايت هواداري با اين جمالت اتفاق مرســومي در فوتبال حرفه ای نيست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.