طارمي: توهينها برايم عادي شده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي طارمي كه نــود دقيقه در ميدان بود اما نشان داد همچنان آماده نيســت بعد از بازي به خبرنگار برنامه نود كــه از او درباره اتفاقــات فرودگاه پرسيده بود گفت: «در فرودگاه يكسري افراد آمدند، فحاشي و توهين كردند. به نظر شــما فحش خوب است؟ من البته برايم اين مســائل عادي است چون به من خيلي ناسزا ميگويند.»

او درباره عينكي كه برچشم ميزند هم گفت: «چشمانم ضعيف شده است؛ اينكه عينــك ميزنم براي خوشتيپي نيست و مساله خاصي وجود ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.