توافق براي حل مشكل قطبي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در پايان هفتهاي كه گذشــت مهدي حاجباقــر مديربرنامههاي افشــين قطبي سرمربي اسبق پرسپوليس با حضور در اين باشگاه با مســووالن پرسپوليس بر سر حل مشكالت مالياتي قطبي مذاكره كرد.

در اين جلســه نكات خوبي از ســوي دو طرف مطرح شــد و طرفين بر سر حل مشــكالت موجود به نتيجه مثبتي رسيدند و به نظر ميرســد بهزودي مشكل مالياتي قطبي با باشگاه پرسپوليس به اتمام خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.