پيراهن دوم بدون نام حامی مالی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس در بازي با تراكتورسازي از پيراهن دوم اين فصل خود كه ســفيدرنگ بود اســتفاده كــرد؛ پيراهنــي كه طرحي بسيار ساده داشت و البته بدون نام يكي از حاميان مالياش خلوتتر به نظر ميرسيد. روي پيراهن سرخها اثري از نام حامی مالی نبود چرا كه اين شــركت هنوز با دو باشگاه پرطرفــدار تهراني به توافق نرســيده. البته اين شــركت اعالم كرده مطالبات را بموقع پرداخت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.