تهدید با راي اعتماد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تهدید تازه از ریيس سابق تيراندازي

ماجراي فرسايشــي فدراسيون تيراندازي تمامي ندارد و بعد از چند روزي كه رييس ســابق فدراســيون تيرانــدازي ترجيــح داد ســكوت كند، باز ســكوتش را ميشــكند و حرفهايي به زبان ميآورد كه قابل تامل است.

او در روزهايــي كه قرار اســت مجلــس در مــورد گزينههــاي وزارتخانههــاي مختلــف تصميــم بگيرد، به نوعي وزير فعلي ورزش را تهديد ميكنــد و از به خطر افتادن راي اعتماد ميگويــد در حالي كه حتما هاشــمي بيش از هر شــخص ديگري نــگاه حاكم بــر مجلس را ميشناسد و وارد شــدن از اين در قــدري تعجب برانگيز اســت ضمن اينكه اين ســوال از مهدي هاشمي وجود دارد كه اگر حكم ديوان مبني بر رييس فدراســيون بودن او صادر شــده، چرا اقدامي از ســوي ديوان عدالــت اداري صــورت نميگيرد. البتــه او ميگويــد: «پيگيريها در مســير مراحل اداري اســت. ديوان عدالت اداري نيــز تغيير و تحوالت اداري در ايــن خصوص داشــت به هميــن دليل بحث ابــالغ و اجراي حكم تا حدي دچار تغيير شــد ولي در دستور كار بوده و هست. اين راي چيزي نيســت كه قابل خدشه باشد چون رايي قطعي است و به دوستان ابالغ شده است.»

او بــا ايــن توضيح بحــث را به مجلــس ميكشــاند: «رفتارهــاي گزينشي نسبت به راي ديوان عدالت اداري، قطعا در راي مجلس به گزينه ورزش براي دولت جديد تاثير دارد.»

او در حالــي با ايــن ادبيات به موضــوع ورود ميكند كــه وزارت ورزش پيش از اين نشــان داده بر خــالف ميــل باطنــياش (چراكه نميخواسته آرامش يك رشته را بر هم بزند) حكم ديوان عدالت اداري را اجرا كــرده و اين بــار هم براي اجرايش مشــكلي ندارد؛ مشروط بر اينكــه حكم به وزارت ابالغ شــده باشد. پس شــايد بهتر باشد رييس سابق فدراســيون اجازه دهد روال قانوني طي شــود؛ اگر واقعا حكمي صادر شده است.

در كنار اين موضوع نبايد از يك نكته ديگر هم غافل شد. وزير ورزش نشان داده كه دنبال تنش در ورزش نيست و از روزي كه آمده سعي كرده با روساي فدراسيونها و مديران زير مجموعه تعامل داشته باشد؛ بنابراين بسيار بعيد است كه بخواهد به خاطر «هيچ» حكم ديوان عدالت اداري را ناديده بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.