پايان اردوي والیبالیستها در تركیه با باخت برابر بلغارستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي واليبال ايران در دومين مسابقه تداركاتي و دوســتانه خود در اردوي برون مرزي تركيه مغلوب بلغارستان شد.

تيــم ملــي واليبــال ايران براي رسيدن به مرز آمادگي كامل براي شركت در رقابتهــاي انتخابــي جهان در اردبيــل، از روز سهشــنبه اردوي بــرون مرزي خود را در شهر استانبول تركيه آغاز كرده بود كه روز گذشته به پايان رسيد.

مليپوشــان واليبال ايران روز پنجشنبه در دومين ديــدار تداركاتي و بــرون مرزي خود به مصاف تيم ملي بلغارستان رفتند و 3 بر 2 مغلوب اين تيم شدند.

مليپوشــان ايران در ســتهاي اول و سوم 25 بــر 20 و 25 بر ۱2 به پيروزي رســيدند اما در ســتهاي دوم، چهارم و پنجــم به ترتيب با امتيازهاي 25 بر ‪25 8۱،‬ بر 23 و 5۱ بر 8 نتيجه را به بلغارها واگذار كردند.

ايگــور كوالكوويــچ ســرمربي تيم ملي واليبال ايران در ابتداي اين مسابقه از تركيب ســعيد معروف، اميــر غفور، ســيد محمد موسوي، ميالد عبادي پور، محمد جــواد معنوي نژاد، مســعود غالمــي و مهدي مرندي استفاده كرد.

تيم ملي واليبال ايران كه روز چهارشنبه در نخستين مسابقه تداركاتي خود موفق به شكســت ســه بر صفر تركيه شده بود، با پايان ديدارهاي تداركاتياش، روز گذشته به تهران بازگشــت تا براي شركت در رقابتهاي انتخابي جهان راهي اردبيل شوند.

شــاگردان كوالكوويچ كه امســال را با ليگ جهانــي و يازدهمي در آن بــه پايان بردند، حاال بايد در رقابتهاي قهرماني جهان شــركت كنند. سومين و آخرين مسابقات تيم ملي تا پايان سال هم جام قهرمانان قارههاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.