چشم اندازي دور از ذهن

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون ورزشهاي همگاني چشمانداز ورزش همگاني در سال ۱404 را مبتنــي بر ورزش و فعاليت بدني بيش از 50 درصد جمعيت عنوان ميكند؛ موضوعي كه با توجه به شــرايط فعلــي ورزش ايران قدري دور از ذهن به نظر ميرســد. با وجود شــرايطي كه در حال حاضر فراهم نيســت، علي مجد آرا ميگويد: «چشــمانداز ورزش همگاني كشور در افق ۱404 اين اســت كه ايران كشوري با مردمي سالم، شــاداب و اخالق مدار، برخوردار از سبك زندگي فعال با مشاركت حداكثري و همچنين مستمر در فعاليتهاي ورزشي بهعنوان ســرآمد و الهامبخش در منطقه و جهان اسالم باشد. با اين چشــم انداز ميخواهيم طوري قدم برداريم كه در ســال ‪50 404۱،‬ درصد مردم ورزش كنند.»

او براي اينكه نشــان دهد پشــت اين حرف راه حلي هــم وجود دارد، ميگويد: «ســند تحــول و آيندهنگري تحت عنوان كتــاب اول با تعداد 38 طرح مبدل شــده به دستورالعملهاي اجرايي، يك سال قبل در اختيار تمام سازمانهاي ذيربط و ذينفع قرار گرفته است.»

او با اين جملهها قدري صحبت قبلي خود را ســادهتر ميكند: «توسعه دسترســي آســان مردم به ورزش همگاني، توســعه كمــي و كيفي ورزش همگانــي، اصالح و بهبود ســاختار علمي ورزش همگاني، توســعه فناوري اطالعات و ارتباطات در ورزش همگاني، گسترش مشاركت نهادهاي عمومي در توســعه ورزش همگاني، ترويج فرهنگ ورزش و تحريك و ســالمت در جامعه از جمله اقداماتي است كه بايد انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.