كوهنورد ایراني در قرقيزستان درگذشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عليرضا بروجردي كريمي كه قصد داشــت به قلهاي در قرقيزســتان صعــود كند، به علت كمبود اكسيژن، درگذشــت. او در حال صعود بــه قلــه «لنيــن» در كوهســتانهاي جنوب قرقيزســتان بود كه به علت كمبود اكســيژن، درگذشــت. كريمي از اعضاي گــروه پنج نفره كوهنوردي شــهر «ورامين» بــود كه بهعنوان پزشــك تيم چندي پيش بــراي فتح قله لنين عازم قرقيزستان شده بود.

پيكر اين كوهنورد فقيد توسط كوهنوردان حاضر در منطقه و راهنمايان روس، به بيشكك، پايتخت قرقيزســتان منتقل شــد تا بعــد از طي مراحل قانونــي به ايران بازگردانده شود. اين حادثه در محلي به نام «آچيك تاش» در منطقه «چان آالي» استان «اوش» و در ارتفاع 6600 متري رخ داد. لنين با ارتفاع 43۱٧ متر يكي از مرتفعترين كوهها در جهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.