اكبرنژاد: بمانم بهتر ميشويم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تیم کشــتي آزاد جوانان بعد از پایان رقابتهاي جهاني در تامپره مدعي شد که براي آماده سازي این تیم زمان کمي در اختیار داشته است.

تقــي اکبرنژاد با اشــاره به کســب عنــوان ســومي در جوانــان جهــان از برآورده نشــدن خواســتههایش در این مسابقات گفت: «توان ما بیشتر از کسب 4 مــدال بود و ميتوانســتیم حداقل 6 مدال بگیریم امــا تدارکات و میدانهاي کمي داشــتیم که همین در کار تیم ما تاثیر داشت. ضمن اینکه تیمي را تحویل گرفتیم که ضعفهاي زیادي داشت.»

اکبرنژاد بدون اینکه توضیحي درباره دالیل تدارکات کم تیم ملي بدهد، باز هم پاي کم تجربگي تیم را به میان کشــید: «به خاطر کــم تجربگي و عدم حضور در مســابقات بینالمللي کشــتي گیران ما در بیشتر مســابقات در سي ثانیه پایاني شکست خوردند. برخي کشتي گیران ما مانند سرلک نخســتین مسابقه خارجي خود را تجربه ميکردنــد یا برخي دیگر دومین یا سومین مســابقه بینالمللي را. تمام اینها در مســابقاتي مانند جهاني و شرایط حساس تاثیرگذار است.»

اکبرنــژاد با اشــاره بــه قدرتنمایي تیمهاي روسیه و آمریکا در این مسابقات از برنامــه ریــزي آنها براي رســیدن به موفقیت تجلیل کــرد: «اگر به تیمهاي آمریکا و روسیه دقت کنیم ميبینیم که برنامهاي حداقل باالي 8 ساله داشتهاند. آمریکایيها تیمي را از نوجوانان تحویل گرفته و روی آن سرمایه گذاري کردهاند و حداقل در این مســابقات 15 قهرمان جهــان و المپیک در کنار تیمشــان بود که کارهاي آنالیز حریفان و آماده سازي را انجام ميدادند. آنهــا با برنامه بودند؛ چنین گروهــي را در تیمهاي نوجوانان و بزرگساالنشــان هم دارند. روسیه هم که همیشه قدرت اول کشتي بوده است. ما هم ميتوانیم مثل آنها باشــیم؛ خیلي ســخت نیســت و تنها نیازمند حمایت و برنامــه ریــزي بهتري اســت که در سالهاي بعد ميتوان انجام داد.»

تقي اکبرنژاد در ادامه با اشــاره به بازگشت دوبارهاش به کشتي براي ادامه همکاري با فدراســیون ابراز تمایل کرد: 4« ســال کنار تیم نبــودم و تنها 5 ماه اســت که کار را در دست گرفته ایم اما قول ميدهم اگر زمان و حمایت باشــد ســال آینده ســکویي بهتر از سومي را شاهد خواهیم بود. در مجموع هیچکدام از بچهها کم فروشي نکردند و خداراشکر نســبت به ســال قبل یک پلــه صعود داشتیم و روي ســکوي تیمي مسابقات رفتیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.