برنز براري قطعي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بوکســور وزن 54 کیلوگــرم ایران بــا پیروزي در مرحلــه یک چهارم نهایي ضمن راهیابي به جمــع چهار نفر برتر، مدال برنز خود را قطعي کرد. رقابتهــاي بوکــس قهرماني نوجوانان آســیا در حالي با ناامیدي براي ایران دنبال ميشــد که باالخره یکي از نوجوانان ایران توانســت به پیروزي برسد. حسین حاجآقا براري در وزن 54 کیلوگرم مقابل جي بوچائو از کشــور چین قرار گرفت و در پایان ســه راند مبارزه این نماینده کشــورمان بود که به پیروزي رســید. حاج آقا براري با این پیــروزي ضمن راهیابي به مرحله نیمهنهایــي مدال برنز خود را قطعي کرد. پیش از این مســابقه نتایج خوبی به دســت نیامد به طــوری که دومیــن روز از رقابتهاي قهرماني آســیا که به میزباني فیلیپین در جریان است، با حذف 6 مشــتزن از گردونه این دوره از مســابقات ادامه یافت. دومین روز از مســابقات بوکس قهرماني آسیا با شکســت آرمین آذري و علي سپهر دو نماینده نوجوان ایران به ترتیب مقابل بوکســورهاي قزاقستان و قرقیزستان دنبال شد.

با این حســاب تا این مرحله از رقابتها، 5 بوکسور ایران از این رقابتها حذف شــدند. این تیم زیر نظر غالمرضا کریمــي و همایون امیري بهعنوان مربي و علي دانشمند بهعنوان سرپرست در این رقابتها حاضر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.