شروع با سه مدال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعــد از اینکه مســابقات دو و میدانــي قهرماني جهان در رده ســني بزرگساالن هفته گذشته برگزار شد، این هفته هم این رقابتها در رده سني جوانان به میزباني سوییس آغاز شد. با شروع این مسابقات ورزشکاران ایراني توانستند صاحب ســه مدال طال، نقره و برنز شوند تا شروع خوبي را در این رقابتها داشته باشند. محمد حســن میرزایي در رقابتهاي پرتاب دیسک، کالس ادغامي با ثبت رکورد 25 متر و 97 ســانتیمتر به نشان طال دست یافت.

در رقابتهاي بخش بانوان نیز زینب گودرزي، در ماده پرتاب دیســک، کالس F57 رکورد 17 متر و 91سانتیمتر را به ثبت رساند. وي تنها پرتابگر حاضر در این ماده و کالس بود.

عارف بهاروند در رقابتهاي ماده پرتاب وزنه، کالس63F در گروه سني زیر 18 ســال (کالسهاي ادغامي) ‪F 38/35‬ موفق شد با رکورد 11 متر و 12ســانتیمتر بهعنوان نایب قهرماني برسد. نماینده ژاپن با رکورد 11 متر و 98 ســانتیمتر اول شد و مدال برنز نیز به نماینده لهستان با رکورد 11 متر و 4 ســانتیمتر رسید. همچنین اشکان چراغي نیز در رقابتهاي پرتاب وزنه، کالس F35 در گروه سني زیر 20 سال (کالسهاي ادغامي) ‪F 38/35‬ موفق شــد با رکورد 8 متر و 65 سانتیمتر به نشان برنز دست یابد. نماینده کلمبیا با رکورد 11 متر و 59 سانتیمتر اول شد و نشان نقره نیز به نماینده مکزیک با رکورد 9 متر و 68 سانتیمتر رسید.

پایان مرحله سوم ردهبندي كشوري تير و كمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.