بارسا به دنبال جذب مدافع سوسيداد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامــه اســپورت مدعي شــد كــه بارســلونا در تالش اســت اينياگو مارتينس، مدافع رئال سوســيداد را به خدمت بگيرد. ارنســتو والــورده قصد تقويــت خط دفاع تيمــش را دارد و از هميــن رو، مدافع باســكي را زير نظر گرفته است. او تا به حال 193 بازي در الليگا انجــام داده و قرارداد فعلياش تا ســال 2021 اعتبار دارد ولي بند فسخ 32 ميليــون يورويياش باعث شــده تا توجه بارسلونا به او جلب شود.

مارتينس عضو تيم زير 21 ســال اســپانيا بود كه در ســال 2013 موفق به كســب قهرماني اروپا شــد و از آن موقع 4 بازي براي تيم ملي بزرگساالن اسپانيا انجام داده است. باشگاه بارسلونا بــا درآمد حاصل از فــروش نيمار قصد تقويت تيم را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.