پيشنهاد چلسي براي جذب فن ديك

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

چلســي آماده رقابت با ليورپول براي جذب ويرجيل فن ديك است.

مدافــع هلندي بــه دنبال ترك ســاوتهمپتون اســت ولي تا به حال تنها ليورپول براي جذب او پيشــنهاد ارائه داده كه مورد قبول اين تيم قرار نگرفته است.

تايمز گزارش داده چلسي آماده رقابت با ليورپول براي جذب فن ديك است.

كونته كه همچنان به تقويت خط دفاع تيمش ميانديشــد، حاضر است براي جــذب اين بازيكن 26 ســاله، پيشــنهادي 50 ميليون پوندي ارائه كند.

چلســي در ژانويــه هــم براي جذب فن ديــك ابراز عالقه كرد ولي ســاوتهمپتون با فــروش او مخالفت كرد، حاال چلســي آماده اســت براي راضــي كــردن ســاوتهمپتون، 50 ميليــون پوند به اضافــه پاداشهايي پرداخت كند.

در ايــن گزارش آمده اســت كه آبيهاي لنــدن اميدوارند تا پيش از شروع ليگ برتر، انتقال فن ديك 26 ساله را نهايي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.