ماجراي يك انتقال گزنده و ترسناك

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - ريك شارما ‪Rik Sharma‬

بــدون در نظر گرفتــن مبالغ نجومي انتقال نيمار از بارســلونا به پاريسنژرمن كه با احتســاب تمام هزينهها شايد به نيم ميليارد يورو نزديك شــود، اين جابهجايي ترسناك و گزنده است اما از نگاه بارسلونا.

اين انتقال باشــگاه را به حضيض خود فــرو ميبرد. غــول اروپايي عــادت ندارد بازيكني را از دســت بدهد كــه تمايلي به فروختنش نداشــته چه برســد بــه اينكه بازيكني بســيار تاثيرگذار باشد كه در اوج است و 25 سال بيشتر ندارد.

نيمار يــك روز بهترين بازيكن جهان ميشود، در اين كمتر كســي ترديد دارد. وقتي ليونل مســي از تخت سلطنت پايين بيايد، بال برزيلي خيلي خوب ميتواند جاي او را بگيرد. يك دريبلزن قهار با جعبهاي از جادوها كه تمام كنندگي فوقالعادهاي دارد. نيمار در 186 بازي براي بارسلونا 185 گل و پاس گل داشته.

اين اعدادي اســت كــه او را در كنار مسي و كريســتيانو رونالدو در قله فوتبال قرار ميدهد. آخرين بار كه بارسلونا چنين بازيكني را از دســت داده، لوييز فيگو بوده كه در ســال 2000 به رئال مادريد رفت و جهان فوتبال را شوكه كرد.

چند روز قبل يك پوســتر خشمگين بيرون نوكمپ به نمايش گذاشــته شد كه پيام مختصري داشت و نيمار را پولپرست توصيــف كرده بــود. اين برچســب قطعا مقداري حقيقت در خــود دارد-ميليونها يورو پول PSG اغواكنندهاي قوي اســتاما اين را هم نميتوان انكار كرد كه او پروژه باشــگاه پاريسي را دوســت دارد و اميدوار است نفر اول اين تيم باشد.

پاريســنژرمن در برابر عالقه مفرط بارسلونا به ماركو وراتي كه بازيكني قدرتي اســت، مقاومت كرده و اجازه رفتن نداده و به همه جهان نشان داده ميخواهد يكي از بهترينها باشد.

بارسلونا در نقل و انتقاالت اين تابستان لطمه خورده و نه تنها نتوانسته اين هافبك ايتاليايي را به خدمت بگيرد، بلكه تالشاش براي جــذب پائولينيو هم بــي ثمر بوده و باشگاه گوانگژو اورگرانده حاضر به واگذاري ستاره خود نشده.

آنها نلسون سمدو را از بنفيكا خريدند اما حتي او هم انتخاب اولشــان براي پست دفاع راســت نبود اما چون آرسنال، هكتور بيرين را نفروخت، به سمدو راضي شدند.

بارســلونا تيــم جواني نــدارد. مردان كليدي اين تيم وارد دهه چهارم زندگي خود شدهاند يا همان حوالياند. مسي 30 ساله، كاپيتان آندرس اينيســتا 33 ساله، لوييس سوارس 30 ســاله، جرارد پيكه 30 ساله، ايوان راكيتيچ 29 ســاله، خاوير ماسچرانو 33 ساله و ســرخيو بوســكتس 29 ساله هســتند. به جز نيمار، تنها بازيكنان جواني كه نشــان دادهاند ميتوانند در ســالهاي پيشرو ستاره تيم باشــند، مارك آندرهتر اشتگن دروازهبان 25 ساله آلماني، ساموئل اومتيتي مدافع 23 ساله فرانسوي و سرخي روبرتو هافبك 25 ساله اسپانيايي هستند.

مشكل بزرگتر اينكه رقيب هميشگي، رئال مادريد نه تنها فصل قبل قهرماني ليگ قهرمانان و الليگا را به دســت آورده، بلكه تيم خود را بر پايه محكمي از استعدادهاي جوان بنيان نهاده تا آيندهاش را تامين كند. عالوه بــر خريدن دني ســبايوس هافبك خارقالعاده اسپانيايي و تئو ارناندس خوش آتيه، اين تيم همين حاال ماركو آسنســيو، ماتئو كوواچيچ و خسوس وايخو را دارد كه در طالع شــان ميتوان ســتاره شدن را به خوبي مشاهده كرد.

مادريد زير نظــر زينالدين زيدان به تدريج پيشــرفت كرده و نابغه فرانسوي كه ورودش بهعنوان يك تازهكار براي فلورنتينو پرس ريسك بزرگي محسوب ميشد، حاال دو قهرماني اروپا در كارنامه دارد. او هميشه آرام بوده و خودش را باور داشــته اما حاال نتايج را هم پشت خود ميبيند.

هرگز به اين سادگي نيست اما مادريد شايد روي كاغذ چنان تيم و مربي دارد كه ميتواند تا ســالها بر اروپا ســلطه داشته باشد.

حاال كه نيمار از بارسلونا جدا ميشود، تنها چيزي كه بــراي كاتاالنها مانده اين است كه خود را براي مدالهاي نقره آماده كنند. البته اين احتمال اســت نه قطعيت. ممكن اســت با همين بازيكنان، بتوانند در مســيري كه در يك دهه اخير با قدرت در آن حركت كرده اند، بمانند. اين مســير پر از طال شايد در بلندمدت دستاوردهاي آنها را محدود كند مثل مســافر خســتهاي كه در مسير خود شــبي را در شهري كوچك اما راحت ســپري ميكند اما بعد ديگر ناي حركت و طي طريق را ندارد.

ســالهاي حضور لوييس انريكه پر از موفقيت بود با ارائه فوتبالي زيبا و پرهيجان كه بر استعدادهاي ناب هجومي تكيه داشت نه بازي مبتني بر پاسكاري و متكي به خط مياني كه در سالهاي اخير مد شده است.

با رفتن نيمار حاال ميتوانند دوباره به همان راه باريكي كه يوهان كرويف برايشان ترسيم كرد و پپ گوارديوال با موفقيت از آن عبور كرد، برگردند و دوباره وزن تيم را روي هافبكها بگذارند نه مهاجمان.

به هر حال اينكه هيات مديره باشــگاه چه راهي را بر ميگزيند مشــخص نيست، شــايد بخواهند جاي نيمار را با كسي مثل عثمان دمبله بوروســيادورتموند يا آنتوان گريزمان اتلتيكومادريد عوض كنند.

هــر اتفاقي كه بيفتد همچنان مســي هست. اين فوقستاره فوتبال چندي پيش قراردادش را عمال تــا پايان دوران فوتبالي خــود تمديد كــرد و در تــور پيشفصل بارسلونا در آمريكا نشان داده انگيزه زيادي براي درخشيدن دارد. تا وقتي مسي هست، هرگــز نميتوان بارســلونا را از هيچ جام و افتخاري دور نگه داشت.

مترجم: سيدعلي بلندنظر

آلماني، بعد از ۵۱ هفته دوري از ميادين، به تمرينات بايرن مونيخ برگشت. او در بازي مقابل رئال مادريد در ليگ قهرمانان آسيب ديد.

دخيا، دروازهبان منچستريونايتد به تقليد از پست هفته گذشته پيكه كه از ماندن نيمار خبر داده بود، عكسي از خودش و فاليني منتشر كرد و پيام مشابهي پاي آن نوشت. بعد از جدايي نيمار از بارسا، پست هفته گذشته پيكه به سوژه داغي در شبكههاي اجتماعي تبديل شده است.

مانوئل نوير، دروازهبان مليپوش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.