بزرگترين انتقال تاريخ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - آرمن ساروخانیان ‪Armen Saroukhanian‬

شايد در شب بازگشت باشكوه بارسا (رمونتادا) مقابل پاريســنژرمن بود كه ايده جذب نيمار در ذهن مديران باشگاه فرانســوي جرقه زد. در آن شب تاريخي وقتي همه ستارههاي بارسا از مسي گرفته تا اينيســتا اميدي به جبران نداشــتند، ناگهان نبوغ نيمار به داد اين تيم رســيد و بــا دو گل متوالي ورق را به نفع تيمش برگردانــد. نيمــار در آن شــب ســتاره بيچون و چراي بارســا بــود تا اميدهاي پاريسنژرمن براي قهرماني اروپا يك بار ديگر بر باد برود.

پيش از اين هم شايعاتي درباره عالقه باشگاه متمول فرانسوي به خريد ستارگاني مثل رونالدو و مسي منتشر شده بود، ولي هيچكــدام از آنها رنــگ حقيقت به خود نگرفت. هياهوي زياد براي هيچ كه به نظر ميرسيد ساخته رســانهها باشد. عمليات جذب نيمــار اما بدون جنجــال خبري و كامال محرمانه پيش رفت.

در شروع تابســتان اين بارسا بود كه براي جذب وراتي، هافبك پاريس پيشقدم شد. انتظار ميرفت فشار رسانهاي باشگاه اســپانيايي و مقاومــت ســتاره ايتاليايي سرانجام پاريسنژرمن را تسليم كند، ولي مديران قطري حاضر به فروش او نشــدند. پاتــك پاريس اما غيرمنتظره بود و ناگهان خبر رســيد كه آنها ميخواهند بند 222 ميليون يورويي قرارداد نيمار را فعال كنند. نه اصرار ستارگان بارسا و نه مقاومت بدون منطق الليگا در صدور اجــازه اين انتقال نتيجه نداد و ســتاره برزيلي با مشــورت پدرش و بــراي تجربه چالشهاي جديدتر راهي تيم فرانسوي شد.

نيمار با اين انتقال موفق شــد ركورد گرانترين بازيكن را كه ســال گذشته به نام پوگبا ثبت شــده بود بشــكند. با اين حال تنها رقم اين انتقال نيست كه مورد توجه اســت و تصميم پاري ســن ژرمن براي گرفتن ســتاره برزيلــي را به خاطر ابعــاد مختلف اين ماجرا بزرگترين انتقال تاريخ فوتبال و حتي ورزش ناميدهاند.

پاري ســن ژرمن پيــش از اين هم با خريــد كاواني، زالتان و تياگو ســيلوا انتقاالت بزرگــي را تجربه كرده بود، ولي اين يكي با قبليها متفاوت اســت. نيمار يكي از سه بازيكن برتر فعلي جهان است و كارشناسان معتقدند كه در آينده نزديك برنده توپ طال خواهد بود. يكي از داليلي كه او تصميــم گرفته به تيم فرانســوي بپيوندد، خروج از زير ســايه مسي و باال بردن بختش براي كســب توپ طالست، هرچنــد انگيزههاي مالي را در اين انتقال به هيچ وجه نبايد ناديده گرفت.

نيمــار ميتوانــد پاري ســن ژرمن را بــه تيم ترســناكتري تبديــل كند و باشگاه فرانســوي را به قهرماني اروپا يك گام ديگر نزديك كنــد، با اين حال ابعاد غيرورزشــي اين انتقال اگر بيشتر از ابعاد فني آن اهميت نداشــته باشــد، اهميت كمتري ندارد.

پاريســنژرمن با خريد نيمار برنده بزرگ نقــل و انتقــاالت تابســتاني نام گرفت. وقتي بارســا چنين رقم بااليي را براي فســخ قرارداد نيمار در نظر گرفت، تصور نميكرد كه باشــگاهي براي خريد او پيشــقدم شود. با اين حال پاريس همه را غافلگير كرد و اميدوار است با استفاده از محبوبيــت نيمار و درآمدهاي تبليغاتي بخشي از اين هزينه را جبران كند.

ديگر برنده اين انتقال ليگ فرانســه اســت كه با حضــور نيمار زيــر ذرهبين رســانهها قرار خواهد داشت و از سكوت خبري خارج ميشود. ژان ميشل اوالس، رييس باشــگاه ليون يكي از اولين كساني بــود كه در توييتر ايــن انتقال را به ناصر الخاليفي، مدير پاري ســن ژرمن تبريك گفت. اوالس هرچند ميداند كه پاريس با نيمار دستنيافتني خواهد شد، ولي مطلع اســت كه حضور ســتاره برزيلي ميتواند درآمدهاي تبليغاتي بيشــتري را به سوي ليگ فرانسه ســرازير كند و در نهايت به نفع همه تيمها تمام شود.

مقاومــت رييس الليــگا براي صدور اجازه ايــن انتقال را هــم بايد در همين چارچوب بررســي كرد. خــروج نيمار از ليگ اســپانيا به كيفيــت و جذابيت اين مسابقات آســيب ميزند. در عوض ليگ فرانســه با صدور يك بيانيه و حمايت از پاري ســن ژرمن نشان داد كه اين انتقال چه ارزش مالــي و تبليغاتي بااليي براي اين ليگ دارد.

در نهايــت بايــد از قطــر بهعنوان برنده ايــن انتقال نام بــرد. در روزهايي كه همســايگان عربي عليــه قطر موضع شــديدي گرفتهانــد، اين انتقال نشــان ميدهــد كــه تحريمها اثــري روي اين كشور ثروتمند نداشته و آنها بدون توقف در مســير پيشــرفت در حركتند. منابع مالي پاريســنژرمن از ســوي شــركت ســرمايهگذاري قطــر در ورزش تاميــن ميشــود و در مقايسه با ســرمايهگذاري عظيمي كه اين كشور براي برگزاري جام جهانــي انجام داده، هزينه انتقال نيمار به پاري ســن ژرمن رقم ناچيزي محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.