نيمار: من چالش جديد ميخواستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نيمار بعــد از آنكــه انتقال ركوردشــكن به پاريســنژرمن را تكميل كــرد، در آخرين خداحافظي خود با بارسلونا گفت يك ورزشكار به چالش نياز دارد. در ويدئويي كه در اكانت شبكه اجتماعي او منتشر شــده، نيمار يك بيانيه را به زبان پرتغالي ميخواند.

نيمار گفت: «زندگي يك ورزشكار را مبارزه و چالشهايش ميســازد. بعضيها بــه ما داده ميشود، بعضيها ثمرات تصميمات خود ما است براي اينكه چراغ حرفه خود را روشن نگه داريم، دوران حرفهاي كه كوتاه و پرفشار است. بارسلونا خيلــي بيش از يك چالش بــود، اين روياي يك پســربچه بود كه در بازيهاي ويدئويي با بعضي از اين ســتارهها همبازي بود. من وقتي 21 سال داشــتم به كاتالونيا آمدم، با دنيايــي از انگيزه. هنوز خيلي خوب يادم هســت كــه در روزهاي اول، در يــك رختكن كنار اســطورههايي مثل مســي، ويكتور والدس، ژاوي، آندرس اينيستا، كارلس پويول، جرارد پيكه، ســرخيو بوسكتس و خيليهــاي ديگر بــودم. انتظار بــازي براي باشگاهي را ميكشــيدم كه بيش از يك باشگاه بود(اشاره به شعار باشــگاه). بارسلونا يك ملت و نماينده كاتالونيا است.»

نيمار بعد درباره مسي حرف زد: «من افتخار بازي با بهترين ورزشكاري را كه در تمام زندگيام ديدهام، را داشــتم و مطمئنم تا وقتي زنده هستم كســي مثل او را نخواهم ديد. لئو مســي دوست من در زمين و بيرون آن شــد. بــازي كنار تو مايه مباهات بود. من عضوي از مثلثي بودم كه مســي و ســوارس ديگر اعضايش بودند و تاريخ ساخت. لحظاتي فراموش نشــدني را ســپري كردم. در شهري زندگي كردم كه بيش از يك شهر بود، مثل خانه بود. من عاشق بارسلونا و كاتالونيا هستم اما يك ورزشكار به چالش نياز دارد. براي دومين بار با نظر پدرم مخالفت كردم. پدر، نظرت را ميفهمم و به آن احترام ميگــذارم اما تصميمم را گرفتهام و ميخواهم مثل هميشــه از مــن حمايت كني. دوست دارم بگويي، برو پســرم خدا به همراهت. تالش كن و لذت ببر، من با تو هستم.»

او در پايــان گفــت: «بارســلونا و كاتالونيا هميشــه در قلب من ميمانند اما من انگيزههاي جديدميخواســتم.پيشنهاد راپذيرفتم كه با اين تيم براي رســيدن بــه عناوين جديد تالش كنيم، چيزي كه هوادارانش ميخواهند. آنهــا به من برنامه جســورانهاي نشــان دادند و احســاس ميكنم براي اين مبــارزه آمادهام. از هواداران بي نظير آبي اناريهــا و به خاطر تمام چيزهايي كه در اين ســالها از ســتارههاي اين تيم ياد گرفتم، تشكر ميكنم. احساس ميكنم وقت جدايي است، پاريسنژرمن در چند سال آينده خانــه من خواهد بود و ميخواهم پاســخ اعتمادشــان را بــه خوبي بدهــم. روي حمايت تمام كســاني كه از ســال 2009 با مــن بودند، حساب ميكنم. هواداران، دوستان و حرفهايها و بخصوص خانوادهام كه در اين ســالها كه رنج زيادي را متحمل شدند. امروز وقت آرامش شما است. تصميم سختي بود اما با پختگي كه در اين 25 سال به دســت آوردم، آن را گرفتم. بارسلونا، به خاطر همه چيز متشــكرم، پاريس، من اينجا هستم! خدا به همه ما رحم كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.