برزاي هم005 ميليون از استقالل طلب دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهنــام بــرزاي بازيكــن فصل پيش اســتقالل فعال بــدون تيم اســت و هنوز با تيمي به توافق نرســيده اســت. كسي نفهميد دليل لجبازي منصوريان با برزاي چه بــود؟ روايتهــاي مختلفــي در اين ارتباط مطرح شــد و در ايــن ميان فرهاد مجيدي با گذاشــتن پســتي به اين نكته اشــاره كرد كه تمام لجبازيهاي سرمربي اســتقالل با برزاي برميگردد به شــادي گلهــاي اين بازيكن. برزاي بعد از هر گل به ســبك مجيدي شادي ميكرد و همين نكته باعث شد تا منصوريان زياد از رفتار او خوشــش نيايد اما در حالي كه روايتهاي مختلفي در اين خصوص مطرح ميشــد، منصوريان سياست سكوت اتخاذ كرد و در اين ارتباط هيــچ چيزي نگفت. برزاي كه فعال بدون تيم اســت در خصوص شرايط خود اينطــور ميگويد: «در حال حاضر به طور انفــرادي تمرين ميكنم و از آمادگي خوبي برخــوردارم . با توجه به اينكه چند پيشنهاد خارجي دارم تا پايان هفته آينده وضعيتم مشــخص خواهد شد و به يكي از اين تيمها خواهم پيوست.» اين بازيكن در پاســخ به اين پرسش كه گفته شده است به نفت آبادان خواهيد پيوست؟ ميگويد: «اصال چنيــن چيزي صحت ندارد، من به تماشــاي بازي نفت رفتم زيرا دوســتان زيــادي در اين تيــم دارم و دقايقي را در كنار آنها بودم اما اين دليل نميشود چون به تماشــاي اين بازي آمدم ميخواهم با اين تيم قرارداد ببنــدم.» برزاي در ادامه ميگويد: «نفت تيم بســيار خوبي اســت و بــازي خوبي هم از خود نشــان ميدهد اما فكر ميكنم بدشــانس بود در لحظات پاياني تســاوي را با شكســت عوض كرد. بازيكنان نفت اگر كمي در لحظات پاياني، هوشيارتر بودند قطعا با يك امتياز به آبادان باز ميگشتند.» هافبك سابق استقالل در پاســخ به اين سوال كه آيا مطالباتش را از استقالل دريافت كرده است يا خير؟ گفت: «من نزديك به 500 ميليون تومان از تيم سابقم طلبكارم اما هنوز به باشگاه نرفتهام و در ايــن خصوص صحبتي هم نكردهام.» اين بازيكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا از استقالل بابت مطالباتت شكايت خواهي كــرد يا خير؟ ميگويــد: «چنين كاري را نخواهم كرد و اميدوارم مسووالن استقالل ما را فراموش نكرده و در خصوص دريافت مطالباتم با من همــكاري كنند تا هرچه زودتر اين مشــكل برطرف شــود.» برزاي در پايان ميگويد: «براي استقالل آرزوي موفقيت دارم و اميــدوارم فصل خوبي را پشت سر بگذارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.