همكاريسرخابیهاباحامیمالیقطعمیشود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گفته ميشــود ســرخابيها قصد دارند با حامي مالي مشــترك خود قطع همكاري كنند. حتي اســتقالليها قصد نداشــتند در بازيهای ليگ با تبليغ 3090 روي پيراهن خود به زمين مسابقه بيايند اما شيرازي حامي مالي دو تيم در مورد قطع همكاري ســرخابيها اينطور توضيح ميدهد: «بحثــي درباره قطع همــكاري وجود ندارد بلكه ما در شــكلهاي مختلف قرار اســت با يكديگر همكاري داشــته باشــيم. قرارداد ما بــراي تبليغ روي پيراهن براي 2 ســال بود كه مدت آن تمام شد و حاال بايد مذاكرات جديدي براي ادامه همكاري به اين شــكل صورت بگيرد. بحث همكاري 3090 با دو باشــگاه پرسپوليس و اســتقالل بحث مجزايي نســبت به همكاري با همراه اول اســت اما بايــد مذاكرات جديدي بــراي قرارداد 2 ســال بعد صــورت بگيرد. اگر اين مذاكــرات با توافقات نهايي همراه بود تبليغ همــراه اول روي پيراهــن 2 تيــم درج خواهد شــد وگرنه اگر اين اتفــاق رخ ندهد با برندها و شــركتهاي ديگر مذاكره خواهيم كرد اما بحث همكاري با همراه اول به قوت خودش باقي است و فقط شــكل آن در صورت توافق نكردن تغيير خواهد كرد.» شــيرازي در مورد جلسهاي كه با مســووالن دو تيم دارند اينطور ميگويد: «يك پيشــنهادهايي صورت گرفت تا شهرآورد را بين هفته دوم و سوم برگزار كنيم و حتي ما آمادگي برگزاري شهرآورد را هم ايجاد كرديم اما به نظر ميرســد اين 2 باشگاه منتظر هســتند تا يك چمدان پول از آســمان برايشان بيفتد. يا اينكه فقط از مردم كمك بگيرند تا مشكالتشان حل شود كه اين شكل خوبي نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.