خطر حذف از آسيا بيخ گوش سرخابيها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اي اف سي پيش از اين به تمام باشگاهها تا تاريخ ۱3 آگوســت 9( شهريور) مهلت داد تا تمــام بدهيهاي خود را تســويه كنند در غير اين صــورت مجوز حضور در مســابقات ليگ قهرمانان آســيا 20۱8 را ندارند. اين هشــدار كنفدراســيون فوتبال آســيا براي دو باشگاه استقالل و پرســپوليس كه بدهيهاي زيادي دارنــد زنگ خطري اســت كــه نميتوانند به راحتــي از كنارش رد شــوند. روزنامه «اليوم» عربستان خبر داد: «فرصت كسب مجوز النصر براي حضور در مســابقات ليگ قهرمانان آسيا 20۱8 بسيار كم است زيرا بدهيهاي زياد اين باشــگاه به نظر نميرسد تا موعد اعالم شده از سوي ای اف سی تسويه شود.»

النصر براي كســب مجوز حضور در ليگ قهرمانان آســيا بايد مبلغــي نزديك به ۱2۱ ميليون ريال عربســتان(بيش از 00۱ ميليارد تومــان) پرداخت كند كه پرداخت اين مبلغ از سوي باشــگاه دور از انتظار است. اين درحالي اســت كه باشگاه اســتقالل و پرسپوليس هم مبالغي ميلياردي بدهكار هســتند و در صورت تسويه نكردن تا تاريخ 9 شهريور حضورشان در ليگ قهرمانان آســيا 20۱8 در هالهاي از ابهام قــرار دارد. بنا بر اعالم مدير عامل اســتقالل، آبيپوشــان 70 ميليارد تومــان بدهي دارند. همچنيــن برخي كارشناســان ميــزان بدهي پرســپوليس را بيش از 00۱ ميليــارد تومان ارزيابي ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.