پادواني هفته سوم ليگ ميرسد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقالل هنوز ليگ شروع نشده در اردوي ارمنســتان چنــد مصدوم داشت و هيچ كدام از اين مصدومان به بازي اول و دوم ليگ نرسيدند.

منهــاي اميــد ابراهيمي كه به دليل عمل جراحــي نميتواند حاال حاالهــا براي اســتقالل بــازي كند ســاير مصدومان اســتقالل شرايط بهتري داشــته و ميتوانند با تالش كادرپزشكي شرايط حضور در بازيها را پيدا كنند.

پادواني مدافع مياني اســتقالل هم يكي از مصدوماني اســت كه دو بازي اخير را از دســت داد و معلوم نيست در بازي بعدي استقالل حضور داشته باشد.

با توجه به مصدوميت فرشــيد باقري، خسرو حيدري و چند بازيكن ديگر بايد ديد منصوريان در هر بازي چطــور از نيروهاي خود اســتفاده ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.