ورود خارجيها به لیگ ممنوع

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

انتظار قلعهنويي از مسووالن استان اصفهان يكيازخواســتههاي يكبارديگربهاينموضوع اميــرقلعهنوييســرمربي اشارهكرد. جديــدذوبآهــن،فراهم درواقــعانتظاراواين شدنشرايطبراياستفاده استمثلدورانيكهفقط ازنقــشجهــانبهعنوان ورزشگاهفوالدشهرميزبان ورزشــگاهخانگياينتيم بازيهايدوتيماصفهاني بودهاســت.پيشازافتتاح بوداالنهمورزشگاهنقش نقشجهان،ســپاهانيها جهــانچنينشــرايطي درفوالدشــهركــهزمين داشــتهباشــد:«توقعمن اختصاصيذوبآهناست، ايناســتكهباالخرهيك بازيهايخانگــيخودرا همكاريدررأسســطوح انجام ميدادند؛ ورزشــگاهي كه به دليل فاصله از مديريتي اســتان صورت ميگرفــت. نميخواهم مركز شــهر با انتقادات زيادي در آن زمان روبهرو به كســي خرده بگيــرم اما با توجه به شــرايط شدهبود. مســيرورزشــگاهفوالدشــهر،برايحفظجان

ســرمربي جديد ذوبيها كه از كيفيت نقش جوانان مملكت، توقعم از اســتاندار، اسالميان و جهان آگاه است و در بازي تداركاتي پيش فصل مديــران فوالدمباركه اين بود كــه اين همكاري نيز در همين ورزشــگاه تيم كرانچار را شكســت صورت ميگرفت. اميدوارم رنگي به اين مســأله داده بود، عالقهمند اســت بازيهاي خانگي را در نــگاه نكنند.» بايد ديــد كه آيا به درخواســت نقــش جهان انجام دهد اما ايــن اتفاق هنوز رخ اميــر قلعهنويي پاســخ مثبت داده ميشــود يا نــداده و مســووالن شــركت فوالدمباركه با اين اينكه همچنان بازيهاي ذوبآهن در ورزشــگاه موضوع موافقــت نكردهاند. از همين رو قلعهنويي فوالدشهر برگزار خواهد شد.

فدراســيون فوتبال قطر براي رشــد فوتسال كشورش، حضور بازيكنان خارجي در ليــگ قطر را ممنوع اعالم كرده اســت. اين در حالي است كه تمام تيمهاي قطري با اســتفاده از بازيكنان خارجي زيادي در مسابقات شــركت ميكنند. محمد طاهري مليپوش زير بيست سال ايران نيز كه عضو تيم الريان قطر بود، با اين تصميم فدراسيون قطر نميتواند بــراي الريان به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.