رسول خطیبي: ماشینسازي سند فوتبال تبریز است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رســول خطيبي سرمربي تيم ماشينســازي تبريز شرايط تيمش را در آســتانه شــروع مســابقات خوب توصيف ميكند: «با اينكه حدود يك ماه ديرتر از ديگر تيمها كارمان را شــروع كرديم اما خوشبختانه تمرينات خوبي را پشــت سر گذاشــتهايم و با آمادگي مطلوبي منتظر شروع مسابقات هســتيم. ماشينسازي قديميترين تيم فوتبال شمالغرب كشور و سند فوتبال تبريز اســت و ما بايد قدردان كســاني كه بــراي اين تيم پول خــرج ميكنند و مانع از نابودي آن هســتند، باشيم. به من گفتند كه تيمي در حد ليگ برتر ببندم و اعالم كردند كه با تمام توان پشتيبان تيم ماشينسازي هستند. حاال خدا را شــكر كه شرايط براي مدعي شدن ماشينسازي در ليگ يك مهيا است.»

او مدعي اســت كه تيمش نظم فوقالعاده خوبــي دارد: «من به نظم و انضباط و اخالق خيلي اهميت ميدهم و خدا را شــكر طي اين چند مدتي كه تمرينات را شروع كرده ايم، هيچ حاشيهاي به چشم نيامده است. فشار تمرينات ما باال است و بازيكنان صبح و بعد از ظهر تمرين ميكنند. آنها با وجود پيشــنهادهای زياد، به ماشينســازي آمدهاند و با جــان و دل براي موفقيت تيم تالش ميكننــد. اطمينان دارم چنانچه پشتيباني خوبي از تيم وجود داشته باشد و هيچ نقصي نباشد، ماشينسازي سال آينده را در ليگ برتر بازي خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.