نگرانيهاي سرمربي تیم ملي فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد ناظم الشــريعه ســرمربي تيم ملي فوتسال درباره مشكالتي كه براي ارائه ليســت تيم ملي براي حضور در مسابقات داخل سالن آســيا در تركمنستان بهوجود آمده ميگويد: «من ليســت تيــم ملي را روز شــنبه براي فدراســيون ارسال كردم و وظيفــه خــودم را به خوبــي انجام دادم اما اينكه در فدراســيون چــه اتفاقي افتاد در حــوزه اختيارات من نيســت و فكر هم ميكنم مشكل خاصي نباشد و با تالشهاي آقاي ساكت ليســت تيم ملي براي حضور در مســابقات داخل ســالن آســيا ارسال شدهاســت. در حال حاضر زمــان كوتاهي براي آمادهســازي تيم ملي داريم و كمتر از 3 هفته وقت داريم تا تيم ملي را مهياي اين مســابقات كنيم. برگزاري مسابقات منظم ليگ خيلي به تيم ملي كمك ميكند. تيم ملي ثمره مســابقات ليگ است و هرچقدر ليگ پربارتر باشــد تيم ملي قدرتمندتري داريم. ما بايد اين 3 هفته مسابقات ليگ را با نظم بيشــتري برگزار كنيم تا بازيكنان با شرايط خوبي در مسابقات داخل سالن آسيا شركت كنند.»

او نايب قهرماني گيتي پســند در جام باشگاههاي فوتسال آســيا را نتيجه خوبي ميداند: «فوتســال در آســيا در حال رشد است و برخي از تيمها هم در رده باشگاهي و هم در رده ملي پيشــرفتهاي زيادي در سالهاي اخير داشــتند. گيتي پسند تمام تالشش را كرد و كسب مقام نايب قهرماني هم در رقابتهاي جام باشگاههاي آسيا رتبه بدي تلقي نميشــود و بايد به كادر فني و بازيكنان اين تيم خسته نباشيد گفت. اينكه مردم هميشــه از فوتسال توقع قهرماني در آسيا را دارند نكته خوبي است و اين نشان دهنده قدرت فوتســال ايران در آسيا است اما مــا بايد به اين مســاله توجه كنيم كه با چه ابــزاري كار ميكنيم. ما نســبت به تيمهاي ديگر آســيا ابــزار و امكانات كافي را در فوتســال نداريم. بهعنوان مثال همين تيم تايلندي كه دو ســال پياپي با شكست تيمهاي ايران قهرمان آسيا ميشود امكانات زيادي نســبت به بهترين باشگاههاي ايران دارد.»

تصمیم عجیب قطري ها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.