یك هفته، سه سرمربي برای صبا!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته گذشــته بود كه مســووالن صباي قم ســهراب بختياري زاده را بهعنوان ســرمربي انتخاب و حتي يك جلسه تمرين هم برگزار كردند اما به فاصله 48 ســاعت اين مربي را بركنار و اســماعيل اسماعيلي سرمربي سابق نساجي را بهعنوان ســرمربي جديد معرفي كردند اما حضور اين شخص هم به دو روز نكشــيد كه حاال ناصر بختياري زاده به اين عنوان نائل شده است. به هر حال تا شــروع ليگ دو روز مانــده و در اين فاصله زماني هم ميتوان انتخابهاي ديگري انجام داد. با توجه به اينكه اين باشــگاه در فصل نقل و انتقاالت بازيكنان زيادي را از دست داده و بازيكن جديدي هم جذب نكرده، بايد ديد چه سرنوشتي در ليگ يك امسال پيدا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.