درخشان خوشحال از درخشش جوانها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميد درخشــان ســرمربي نفت تهران كــه چهارمين امتياز تيمــش را مقابل فوالد خوزســتان و در بازي خارج از خانه كســب كرده، خيلي خوشحال است و اميد زيادي به آينده درخشان تيمش دارد. درخشان درباره تســاوي يك بر يك در هفتــه دوم ليگ برتر ميگويد: «روز سختي پشــت سر گذاشتيم، فوالد تيم خيلي خوبي اســت و واقعا بازي در اين هوا خيلي سخت است. با توجه به شرايط آب و هوايــي كه در اهواز وجود داشــت اين بازي به مراتب ســختتر از بــازي ما مقابل سپيدرود بود اما خوشــبختانه بازيكنان ما با تمام مشكالتي كه در تيم وجود دارد، با تمام وجودشــان بازي كردند و دويدند كه نتيجه تالش آنها اين بود ما دســت خالي به تهران برنگرديم. واقعا كســب يك امتياز از اين بازي ارزش بسيار بااليي دارد.»

درخشان در بازي با فوالد خوزستان هم احمد آلنعمه را به دليل صادر نشــدن كارت بازياش در اختيار نداشــت اما با اين حال از ســازمان ليگ به خاطر همــكارياش با نفت تهران تشكر ميكند: «جا دارد از سازمان ليگ تشــكر كنم كه مشــكالت ما را درك كرده و كمك ميكند تا روز به روز يكسري مشكالت ما حل شــود و بتوانيم با تيمــي كاملتر به ميدان برويم. تيم ما مشكالت خاص خودش را دارد و انشــاءا... بتوانيــم هفته به هفته با مشكالت كمتري بازيهاي خودمان را پشت سر بگذاريم.»

سرمربي نفت تهران در واكنش به اينكه فكر ميكند مشــكالت تيمش تــا چه زماني ادامه خواهد داشت، توضيح ميدهد «تعدادي از بازيكنانمــان را ثبت قــرارداد كردهايم اما هنوز نميتوانيم از آنها اســتفاده كنيم چون مداركشان مشــكل دارد كه بايد حل شود. در بازي با فوالد هم طبــق معمول با كمبود مهره مواجــه بوديم و فقط 2 دفاع وســط و يك هافبك روي نيمكت داشــتيم كه مجبور شديم يكي از تعويضهايمان را به دفاع وسط اختصاص دهيم. شرايط خيلي سخت است اما اميدواريم در آينده نزديك مشكالتمان حل شــود و بتوانيم از بازيكنان بيشتري استفاده كنيــم. چه بســا در بازي با فــوالد اگر همه نيمكتنشينان من دفاع وسط بودند باز هم از آنها در پستهاي مختلف استفاده ميكردم!»

درخشان كه اميد زيادي به موفقيت نفت تهــران دارد، درباره آينــده تيمش ميگويد: «جوانانــي داريم كــه در آينــده حرفهاي زيادي براي گفتن خواهند داشت ضمن اينكه بازيكنان باتجربه ما در خط دفاع خيلي خوب تجارب خــود را در اختيار بقيــه و مخصوصاً جوانان قرار ميدهند. مســلما اگر مشــكالت ما حل شــود با آرامش بيشــتري بازيهاي آينده خود را پشــت ســر خواهيم گذاشت و مــن اميدوارم براي بازي هفتــه آينده مقابل پرســپوليس بازيكنــان بيشــتري در اختيار داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.