واقعيت چمن نقش جهان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با اينكه در آســتانه اولين ميزباني ســپاهان در ليگ هفدهم تصاوير نسبتا نگرانكنندهاي از چمن ورزشگاه نقشجهان منتشر شده بود اما هنگامي كه اين چمن به بهانه ديدار با سايپا از هفته اول ليگ برتر در معرض ديد عموم قرار گرفت به نظر ميرسيد كه وضعيت مطلوبي دارد. با اين حال، ظاهرا شــرايط چمن به آن خوبي كه در گيرندههاي تلويزيوني به نظر ميآمد هم نبوده زيرا با گذشــت چند روز اكنون تصاوير عجيبي از آن مسابقه منتشر شده كه نشان دهنده وضعيت نه چندان مساعد چمن ورزشگاه نقشجهان است. به روايت اين تصاوير چمن ورزشــگاه جا به جا و احتماالً پس از هر برخورد به نســبت شديد پاي بازيكنان با آن دچار كندگي شده و اصًال شرايط ايدهآلي براي ميزباني از يك ديدار ليگ برتري ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.