تاجگذاري نيمار در پاريس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نيمار و انتقالش از بارسلونا به پاري سن ژرمن، داغترين سوژه خبري رسانههاست. پول از همه چيز مهمتر است و اين تنها واقعيتي است كه در پس خبر انتقال نيمار است. نيمار و پدرش پيشنهاد پاريسن ژرمن را پذيرفتند چون پول را مهمتر از همه چيز ميدانستند. نيمار قبال هم به خاطر پول به بارسلونا آمده بود؛ آن هم براي پاداش 40 ميليون يورويي كه روسل به پدرش پرداخته بود. اقدامي كه باعث شد باشگاه بارها به سختي بيفتد و بابتش دادگاههاي زيادي برگزار كند. مسووليت اشتباهات آن دوران را هم بارتومئو قبول كرد و برايش جريمه 5/5 ميليون يورويي هم پرداخت. نيمار بعد از آن داستان براي مدتي در بارسلونا بازي كرد اما كسي كه قبال يك بار به سانتوس خيانت كرده بود، اين بار به خود بارسلونا خيانت كرد. او به پاريسن ژرمن رفت، با پاداش 50 ميليون يورويي براي پدرش و دستمزد ساالنه 30 ميليون يورو براي خودش. به آبي و اناريها چه رسيد؟ رقم فسخ قرارداد 222 ميليون يورويي كه باشگاه فرانسوي آن را پرداخت اما بارسا همچنان باقي است و به كارش ادامه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.