هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مجيد غالم نژاد هم از استقالل به كنفدراسيون فوتبال آسيا شكايت كرد. يعني بــاور كنيد اگر اين شــكايت نبود اصال بــه خاطــر نميآورديــم كه ايــن بازيكن هم روزگاري در اســتقالل تــوپ زده. االن فقــط مانده جاويد با تعصــب و ايوب اصغرخانی هم بروند شــكايت كنند. نوادگان مرحوم رايكوف هــم گويا در دستنوشــتههاي پدربزرگشــان ديدهاند كه مرحوم دو ماه حقوق از اســتقالل طلبكار بوده.همچنين يكي بود 32 ســال قبل در تمرين استقالل براي سالمتي بازيكنان يك گوســفند قربانی كرده بــود. نامبرده هم اخيرا دنبال شــماره تلفناي اف ســي است كه پول گوســفند بي زبان را زنده كند. اگر شما هم از استقالل شكايتي داريد االن وقتش است.

یکبار برای همیشه

اينكه يك جماعتي بروند در تبريز و در فرودگاه به كاروان تيم پرسپوليس بیپروا ناسزا بگويند قطعا موضوع پســنديدهاي نيست. با شناختي كه ما از هواداران تراكتور داريم باور نميكنيم به ميهمانشــان توهين كنند. خالصه اين وسط ماندهايم حيــران. اگر خود آنهــا تكليف ما را مشــخص كنند ممنون ميشويم. مگر ميشود يك عده بروند فرودگاه ناســزا بگويند و از آنها فيلمي چيــزي بهجا نماند. اگــر يكبار با اين گروه دردسرســاز برخورد شــود ديگر كســي دنبال اين بازيها را نميگيرد.

دوزار بیشتر

يك ســالمي هم بكنيم به آقاي نيمار كه براي دوزار پول بيشــتر پيراهن بارسلونا را فروخت. حاال دوزار يا دويســت ميليون يورو در مرام ما حقالتحريريها تفاوتي ندارد. حاال اگر ميرفت يك تيم حســابي يك چيزي. مثال تاتنهامي ، والنسيايي ، شاختار دونتسكي. پ اس جي اگر تيم بود كه ميآمد ســراغ حميد درخشــان و قاسم دهنوي.

مورچه و کله پاچه

به سالمتي و ميمنتي و مباركي ناصر بختياري زاده بهعنــوان ســومين ســرمربي صباي قم انتخاب شــد. شــنيديد كه ميفرمايند مورچه چيــه كه كلــه پاچش چــي باشــه؟ حكايت صباســت كه اصال معلوم نيســت با خودشان چندچندند ولي تا همين االن ســه تا سرمربي عوض كردهاند. خسته نباشيد اساتيد!

تکمیلي نیمار

هميــن االن خبــر آمد كــه آقــاي نيمار در مصاحبهاي فرمــوده: براي پول به پاريســن ژرمن نيامده! به نظر شما براي چه آمده؟ الف: اومده حالتو احوالتو ســفيد رويتو ســيه مويتو بپرسد برود! ب: براي تكميل واحد معنويت و خودشناســي آمده. ميخواهد ببيند با اين همه پول اخالقش خراب ميشود يا نه. ج: براي كسب اخالقيات از محضر شيخ خليقي مالك ثروتمند باشگاه به پاريس آمده د: آقاي نيمار خودتي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.