تبليغ غيرحرفهای!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حتما در هفتههــاي اخير تصوير كريم باقــري روي تابلوهاي تبليغــات خياباني را ديده ايد. تصويــري از كريم باقري كه با پيراهن تيم ملي فوتبال خميردنداني را در دســت گرفته و در پس زمينهاش تصويري است كه نيمي از آن ساحل دريا در روز را نشــان ميدهد و نيمي ديگر آسمان شب را. مهمتر از چهره بي احساس باقري در اين تبليغات اما پنهان بودن دندانهاي او در عكسي است كه براي تبليغ خميردندان در نظر گرفته شده اســت. كريم باقري در تبليغ اين خميردندان حتي يك لبخند مصنوعــي هم نــزده! نكته مهمي كه به نظر ميرســد يكي از اصليترين اركان تبليغ باشد و يكي از ابتداييترين نكات تبليغ محصولــي مانند خميردندان. همين موضــوع هم به تازگي به ســوژهاي در شبكههاي اجتماعي تبديل شده و خيليها با نگاه طنز به اين تبليغ نگاه كردهاند. البته مقصر چنين موضوعي كريم باقري نيســت كه او نه مدل تبليغاتي اســت و نه شــناختي از اصول تبليغــات دارد. مقصر مسووالن تبليغاتي هســتند كه از تبليغات تنها عكس گرفتن از ســتارههای فوتبــال و بردن آنها روی بيلبــورد را آموخته و كوچكترين خالقيتي براي طراحي تبليغات خود ندارند. همين ميشــود كه حاال از طرفي خيلي از كارشناســان تبليغات به رعايت نشدن اصول الزم در اين تبليغات اشاره شده و از طرف ديگر عدهاي با ديد طنز، ژســت آقا كريم را سوژه كردهاند و نام كريم باقري را مثل دوران بازيگرياش بار ديگر بر ســر زبانها انداختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.