تعويضهايي با ميانگين 19 سال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

برانكو اگر ميخواســت ركورد ناكاميهايش مقابل يحيــي را متوقف كند، بازي مقابل تراكتورســازي بهتريــن موقعيت بــود. ديداري كــه يحيي براي فرســتادن يازده بازيكن اصلياش به داخل ميدان هم چيزي به نام حق انتخاب نداشت. اگرچه حضور بازيكناني مانند محمد نوري، مهدي كياني، ايرانپوريان و شــهرام گودرزي و سن باالي آنها باعث ميشــود تا ميانگين سني تراكتورسازي نســبتا باال باشــد اما بقيه بازيكنان گلمحمدي از نظر ســني جوانتر از بقيه بودند و بسيار كم سن. نگاهي به تعويضهاي گلمحمدي شــرايط بسيار بغرنج او در تراكتورسازي را نشان ميدهد. سرمربي تراكتورســازي ســه بازيكن را بهعنوان جانشــين بــه ميــدان فرســتاد؛ محمدرضــا آزادي مهاجم، نصرآزاداني مدافع و فاخر تهامي مهاجم. گزينه اول را احتماال فقط يحيي در تراكتورســازي ميشناسد چون حتي در سايت رسمي باشگاه نام او بين بازيكنان تيم ديده نميشود! بازيكني ۷۱ساله كه يحيي او را از تيمهــاي پايه آورد و اعتقاد دارد يكي از پديدههاي اين فصل خواهد شد. نصرآزاداني ۱2 ساله هم وضعيتي مشابه آزادي دارد و تنها تفاوتش اين است كه نام او در سايت رسمي باشگاه اضافه شــده و او را به رسميت ميشناسند. فاخــر تهامي 20 ســاله را هــم اگر از بــرادرزاده ابراهيــم تهامي بودنش فاكتور بگيريم بايد به جمع ناشناسهاي تراكتورسازي اضافه كرد. ســه تعويض بــا ميانگين ســني .۱9/3 اتفاقي كه بدون تحقيق هم ميتوان گفت در تاريخ ليگ برتر بيسابقه بوده اســت. حتي قلعهنويي فصل گذشته در تراكتور محروم شــرايطي به مراتب بهتر داشت و بازيكنان بيشتري در اختيار داشت. گرچه شرايط تراكتور از قبل ميتوانست تصوري از سختي كار در اين تيم به هر مربي و بازيكني بدهد اما بعيد نيست كــه بحراني تا اين اندازه بــزرگ حتي براي يحيي قابل تصور هم نبوده است. ۱9/3 فقــط يك عدد نيســت. نشــان دهنده اوج بحران در يك تيم اســت. اوج بحراني كه بايد ديد يحيي گلمحمدي ميتواند از آن برگ برنده بسازد و تيمــش را برنده كند يا وارد بحران شــود و هم تيمش ببازد و هم خودش. درست است كه تراكتور تا كنون هر دو بازي را باخته اما فارغ از هر بحراني بايد پذيرفت كه قضــاوت و پيش داوري درباره هر تيمــي، تنها بعد از گذشــت دو هفته از رقابتهاي ليگ، غيرمنطقيترين كاري است كه ميتوان انجام داد. چه بســا تراكتور با هميــن جوانهايش بعد از چند هفته بتواند چهره متفاوتي را از خود بسازد كه از حيثيت اين تيم دفاع كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.