حمايت خياباني از حيوانات

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«همســايگان و رهگــذران محترم، اين ظــرف غذا مخصوص حيوانات بي زبان اســت. آنها هيچ صدمهاي به ما نميزنند. اين غذا هم مخصوص حيوانات اســت و هيچ آلودگي براي محيط انسانها ندارد. اين حيوانات هم مثل ما حق دارند زندگي كنند و غذا بخورند.لطفا اگر كمك شــان نميكنيد الاقل اين ظرف كوچك غذا را برنداريد و بگذاريد با نگاه محترمانه و انساني شما اين حيوانهاي بيزبان هم كمي غذا بخورند. از مساعدت و ادب شــما بســيار ممنونم.» اين متن را جواد خياباني روي كاغذي نوشــته و روي در ورودي پاركينگ منزلش نصب كرده تا هم توضيحي باشــد براي ظرف غذايي كه او هر روز برای حيوانات كنــار در قرار ميدهد و هم ترويج فرهنگ حمايت از حيوانات. اين تصوير را خبرگزاری ايرنا منتشر كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.