دو و ميداني قهرماني جهان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مسابقات دووميداني قهرماني جهان ۷۱02 از تاريخ 3۱ تا ۱2 مرداد در لندن برگزار ميشــود و اين رقابتها از شبكه ورزش سيما براي عالقهمندان دووميداني پخش ميشــود. احســان حدادي در پرتاب ديسك، حسن تفتيان در دو 00۱ متر و حسين كيهاني در دو 3000 متر بامانع، نمايندگان ايران در اين رقابتها هســتند. امشب ساعت 22:35 مرحله نيمهنهايي دو 00۱ متر و ساعت 22:56 فينال پرتاب ديسك را ميتوانيد از شبكه ورزش تماشا كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.