برانكو:‌از‌هيچ‌تيمي‌نمي‌ترسيم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس از برد دوم تيمش در ليگ برابر تراكتور خوشــحال است اما تاكيد ميكند هدفش در پرسپوليس كسب پيروزيهاي هر چه بيشــتر است. ايوانكوويچ در حاشيه تمرين ديروز پرســپوليس درباره ديدار پرســپوليس و تراكتورسازي اظهار كــرد: «بازي با تراكتور اولين شــهرآورد بزرگ ما بود؛ با تيمي بازي كرديم كه ســال قبل ســوم شد و از تيمهاي قدرتمند ليگ محسوب ميشود. بازيكنان ما هم اراده و بزرگي خودشــان را نشان دادند كه از هيچ تيمي نميترسند حتي اشتباه شجاع خليلزاده هم هيچ خللي در تيم ما ايجاد نكرد. اين روح تيمي ما بود كه باعث شد ببريم و با استحقاق در مقابل تراكتور به پيروزي برسيم. تراكتوريها هم چند فرصت داشتند اما ما برد بزرگي به دست آورديم.»

ســرمربي تيــم فوتبــال پرســپوليس در ادامــه صحبتهايــش درباره بازي هفته آينده تيمش برابر نفت تهران هم گفت: «نفت تغييرات زيادي داشــته است. در كنفرانس خبري هم گفتم درخشــان و خورشيدي تيم بســيار خوبي را مهياي بازي خواهند كرد. آنها شــروع خوبــي تا به حال داشــتهاند. بازي پيــش روي ما كامال متفاوت خواهد بود و ميدانيم كار سختي پيشرو داريم.»

برانكــو درباره صحبتهاي يك خبرنگار تبريزي هم گفت: «آنها هواداران تراكتور هســتند و دوســت دارند تيمشان برنده شود مخصوصا وقتي برابر پرسپوليس قرار ميگيرند. من به اين مســائل منفــي نگاه نميكنم. فضا بســيار خوب بود و بيش از 0۵ هزار تماشاگر به ورزشگاه آمده بودند. هواداران هم تيم خودشــان را تشويق كردند و همه جاي دنيا بعضا مسائل حاشيهاي رخ ميدهد.»

او در ادامــه درباره وضعيت مصدومان پرســپوليس هم گفت: «فرشاد احمدزاده، كمال كاميابينيا و محسن ربيعخواه با مصدوميت جزيي مواجه هستند. سيدجالل حسيني هم امروز به طور كامل با ما تمرين كرد.

برانكو در پاسخ به سوالي درباره پرونده مانوئل ژوزه هم گفت: «اينگونه مســائل را از من نپرسيد چراكه من برانكو ايوانكوويچ هستم و به من ارتباطي ندارد.»

يكي از خبرنگاران در اين مصاحبه از برانكو پرســيد شما در 66 بازي كه هدايت پرسپوليس را برعهده داشتيد، 63۱ امتياز گرفتهايد، نظرتان درباره اين آمار چيســت؟ كه برانكو پاسخ داد: «بايد اعتراف كنم خيلي اين مسائل آماري را حســاب نميكنم. هدف اصلي تيم من پيروزي برابر حريفان اســت اما خوشحالم كه توانستهايم بيش از 80 درصد امتيازات را به دست بياوريم.»

برانكو درباره حضورش در يك موسسه خيريه هم گفت: «به بازديد از يك موسســه كه چند كودك بيسرپرست را اداره ميكنــد، رفتيم. مــا به دعوت يك روحاني بســيار خوشاخالق به اين موسسه رفتيم كه ايشان زحمات زيادي براي اين كودكان ميكشند حتي اموال شخصياش را براي اين كودكان هزينه كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.