ميهمانان‌طارمی‌را‌به‌تمرين‌راه‌ندادند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در تمريــن ديروز پرســپوليس بحث مهــدي طارمــي بــا محمــود خوردبين مهمترين اتفــاق بود. جايــي كه مهاجم پرســپوليس بر ســر ورود چنــد كودك با سرپرســت اين تيم بــه مجادله لفظي پرداخت و دست آخر هم با وساطت محسن مسلمان ماجرا تا حدودي ختم به خير شد.

دليل بحث طارمــي با خوردبين اين بود كه او قصد داشت دو كودك خردسال را به محــل تمرين تيمش ببــرد كه اين موضوع با مخالفت مســووالن حراســت ورزشگاه شهيد كاظمي مواجه شد. طارمي هم كه به شــدت از اين ماجرا ناراحت بود ديواري كوتاهتر از ديوار محمود خوردبين پيدا نكرد و جلوي چشم همه با سرپرست باســابقه و خوشنام پرســپوليس به جر و بحث پرداخت.

تاســفانگيز اينكه محمود خوردبين بارها به مهدي طارمي تاكيد كرد صدايش را بلند نكند و جلوي چشــم خبرنگاران و عكاسان مراعات كند اما طارمي در جواب خوردبين گفت: «به مــن چه ربطي دارد خبرنگاران و عكاســان اينجا هستند. چرا اجــازه نميدهيــد ميهمانهــاي من به ورزشــگاه بيايند. اين همه آدم كنار زمين است. از فردا اگر كسي را كنار زمين ببينم من ميدانم و شما.»

حرفهــاي طارمي به قــدري تند و برخورنده بود كه توجه محســن مسلمان را به ســوي خود جلب كرد و اين بازيكن كه رفاقت بيشــتري با مهاجم پرسپوليس دارد به سمت او رفت تا طارمي را به نقطه ديگري ببرد اما طارمي حين رفتن بطري آبي كه دستش بود را هم به نشانه اعتراض به زمين كوبيد تا دق و دلياش را بابت اين اتفاق نشان دهد.

به هر حال ماجراي ديروز نشــان داد كه مهدي طارمي هنوز با بدل شــدن به يــك بازيكن حرفهاي فاصله زيادي دارد و گاهــي وقتها چنان از كوره درميرود كه حتي بــه محمود خوردبين هم اين چنين پرخاشگري ميكند.

ديروز براي پرسپوليســيها روز بدي بود. يعني طارمي خواست كه اينگونه باشد. آن هم به خاطر دو ميهمان خردسالي كه در نهايت با همكاري مســووالن حراست به ورزشــگاه آمدند تا حــرف آقاي گل به كرسي بنشيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.